Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

ИЗБОРНА ПРОЦЕДУРА ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА

01.02.2024, гл. ас. Митко Златанов

СЪОБЩЕНИЕ
на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Рисуване и моделиране" към Архитектурния факултет на УАСГ

Във връзка със ЗВО на РБ и Правилник за дейността на УАСГ – на заседание на катедрения съвет на катедра „Рисуване и моделиране“, проведено на 01. 02. 2024 г., се откри изборна процедура за ръководител на катедрата с мандат 2024 – 2028 г. и се определи комисия по провеждането на процедурата в състав:
1. председател – гл. асист. д-р Митко Златанов
2. член – гл. асист. д-р Йордан Леков
3. член – асист. Антон Данаилов
На своето първо заседание от 01.02.2024 г. изборната комисия прие условия и правила за провеждането на процедурата въз основа на конкурс в съответствие със ЗВО на РБ и Правилника за дейността на УАСГ и обявява следните решения и указания:
1. В срок от 10.30 ч. до 12:30 ч. на 08. 02. 2024 г., кандидатите за ръководител на катедрата да представят в канцеларията на катедрата - кабинет 1103, корпус А на УАСГ, запечатан плик с кандидатурите си. Документите се завеждат от секретаря на катедрата. Пликът да съдържа изискуемите документи на хартиен носител (в два подписани екземпляра) и на електронен носител (флаш памет), сканирани във формат pdf. При прилагане на флаш памет, същата ще бъде върната след приключване на изборната процедура.
Изискуемите документи са: изборна платформа; професионална автобиография; декларация за (не)свързаност с органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската армия - по приложен образец, съгласно решение на ОС на УАСГ.
2. Кандидатурите да бъдат обявени публично на сайта на УАСГ и на информационното табло в канцеларията на катедрата в срок до 12. 02. 2024 г.
3. Изборът за ръководител на катедрата да се проведе на 19. 02. 2024 г. от 9.30 ч. в зала 1106, корпус А на УАСГ.
Подробна информация за условията по провеждането на процедурата е поставена на информационното табло в канцеларията на катедрата (Съобщение №1, Протокол №1 и Приложението към него).
Гл. асист. д-р Митко Златанов
 Източник: катедра "Рисуване и Моделиране"