Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Втора покана за кандидатстване за мобилност на студенти и докторанти от Геодезически факултет по програма „Еразъм+“ в Русия за 2018/2019

31.08.2018

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява Втора покана за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за студенти и докторанти от Геодезически факултет по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2018 – 2019 г. във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и Московски държавен университет по геодезия и картография (МИИГАиК), Руска федерация.

Кандидатите трябва да са докторанти или студенти след завършен първи курс по специалностите, уточнени по-горе, през учебната 2018-2019г., с успех най-малко добър 4,00 от завършените към датата на кандидатстването семестри.

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи в ЦМДМ, Ректорат, каб. 206, в срок до 30 септември 2018 г., както следва:
1. Формуляр за кандидатстване;
2. Справка за успех на студент от УАСГ, удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. (не по-нисък от добър 4,00); Попълва се от студента само с личните данни и се оставя в каб. 206, ЦМДМ. Справката се изготвя по служебен път. 
Докторантите представят копие от заповед за зачисляване в докторантура.
3. Копие от сертификат за владеене на английски или руски език. Познания по двата езика се считат за предимство. Степента на владеене на чужд език да съответства на препоръчително ниво B1 според Европейската езикова рамка.
Условия на мобилността:
Минимална продължителност на престоя: 3 месеца
Максимална продължителност на престоя: 5 месеца
Индивидуална финансова подкрепа: 700 евро/месец
Финансова подкрепа за пътуване: 275 евро
Класиране
Подборът и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от комисия.
Класирането се извършва на база среден успех и курс на обучение. При класирането докторантите имат предимство пред студентите. При равни други условия, студентите от по-горните курсове имат предимство пред студентите от по-долните курсове на обучение. Кандидатите, които не са участвали в мобилност по програмата, имат предимство пред тези, които вече са взимали участие.
За допълнителна информация: https://www.uacg.bg/?p=536&l=1.