Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Процедури за избори на РЕКТОР, Председател, Заместник-председател на Общото събрание на УАСГ, Председател, Заместник-председател и членове на Контролен съвет на УАСГ, за членове на Академичен съвет на УАСГ за мандат 2019-2023 г.

22.11.2019, Д. Недялков

ПРОЦЕДУРА – ПОДАВАНЕ на ДОКУМЕНТИ и НОМИНАЦИИ

Документи за РЕКТОР (съгласно чл. 48, т. 1 от ПРАВИЛНИК за устройство и дейност на УАСГ (приет на 05.03.2014 г. на заседание на ОС на УАСГ)):
1. Платформа за бъдеща дейност;
2. Творческа автобиография;
3. Декларация – за съгласие публикуване на документите за кандидатстване (Платформа за бъдеща дейност, Творческа автобиография) на сайта на УАСГ;
4. Номинации – съгласно чл. 47, т. 2 от ПРАВИЛНИК за устройство и дейност на УАСГ.
Документите се подават и завеждат срещу входящ номер в деловодството до 12.00 (дванадесет) часа на 26 ноември 2019 г. Докуметите трябва да са в плътен, непрозрачен плик.
Предложения за Председател, Заместник-председател на Общото събрание на УАСГ съгласно чл. 12, т. 7 от ПРАВИЛНИК за устройство и дейност на УАСГ се издигат на самото ОБЩО СЪБРАНИЕ.
Предложения за Председател, Заместник-председател и членове на Контролен съвет на УАСГ съгласно чл. 13, т. 3 от ПРАВИЛНИК за устройство и дейност на УАСГ се издигат на самото ОБЩО СЪБРАНИЕ.
Предложения за членове на Академичен съвет на УАСГ - Номинации от съответната структурна единица (факултет, катедра и др.) съгласно чл. 47, т. 2 от ПРАВИЛНИК за устройство и дейност на УАСГ. Предложенията се предават и завеждат в деловодството с получател доц. д-р инж. Александър ТРАЙКОВ (председател ОС на УАСГ) или гл. ас. д-р арх. Данаил НЕДЯЛКОВ (председател Комисия по Избори). Предложения за членове на Академичен съвет на УАСГ могат да се правят и на самото ОБЩО СЪБРАНИЕ.
 Source: Комисия по Избори 2019