Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Проведен конкурс-изложба за паркоустрояването на пространството към православен храм „Св. пророк Илия“ в Княжево

25.10.2022

Photo Gallery


Катедра "Градоустройство" в специалност "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране" при АФ на УАСГ, София на базата на курсов проект в дисциплина "Ландшафтна архитектура на обществена сграда/комплекс – храм „Св. Пророк Илия“, кв. Княжево, София проведе конкурс-изложба за студентите в специалността от четвърти курс за учебната 2021/2022 година. Взеха участие 5 проекта, представящи и идеите си за организация на дворното пространство на църквата, което със стоята богата дървесна растителност и раздвижен терен предлага интересни възможности за обемно-пространствени решения.

На базата на представените решения и мнението на църковното настоятелство съгласувано със Софийска митрополия са възприети определени елементи както и тяхното разположение в дворното пространство като окончателно решение за бъдеща реализация.Source: Деканат на АФ