Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Проект "Социализация на избраното обществено пространство в зоната на Женски пазар чрез решения за съвременен, по-добър и устойчив живот заедно"

28.11.2022

На 14.11.и 15.11.2022 г. в заседателната зала на район Възраждане бяха обсъдени и приети заключителните материали по проект „Социализация на избраното обществено пространство в зоната на Женски пазар чрез решения за съвременен, по-добър и устойчив живот заедно“, изпълнен от „Сдружение Възраждане 2016“ с финансовата подкрепа на програма Европа-2022 към СО, в партньорство с район Възраждане и УАСГ.
Основната цел на завършения проект е насочена към развитие и конкретизиране на обсъдените варианти в „Обновяване и социализация на обществено пространство в зоната на женски пазар в сътрудничество с местното население и район Възраждане-СО“-проект разработен с финансовата подкрепа на Програма Европа-2021.
Усъвършенстването на градската среда чрез опазването и обновяването й в съответствие с изискванията на гражданите, предложенията на експертите и управлението, е предпоставка за балансирано развитие на изследваната зона, за изявата й като важен елемент от центъра на София. Разбирането, че кварталът с добро местоположение и богата история, може и трябва да стане привлекателно място за живот и работа, за туризъм и разнообразни търговски и културни активности е в основата на прилагания и развиван иновативен модел за социализация на градско пространство.
С активното участие на местната администрация, на управлението на Женски пазар, на обитателите, НГДК, 5 ВСУ и храм Св.св.Кирил и Методий в разработването и обсъждането на анализите и предложенията по настоящия проект, се развива и обогатява създаденото успешно партньорството за решаване на съществуващи проблеми в зоната на Женски пазар, за създаване на специфични и забележителни места в столичния център. С медиаторската роля на авторския колектив се разшири, усъвършенства и обогати модела на съучастието в анализите, предложенията и избора на подходящи решения в кратки, средни и по- далечни срокове.
В процеса на работа реализирахме работни срещи с: кмета на район Възраждане г-жа Савина Савова и експерти от района, изпълнителния директор на пазари Възраждане ЕАД- г-жа Маргарита Александрова и експерти, председателя на Сдружение "Граждани за облагородяване и модернизация на Женски Пазар" Александър Иванов, Ставрофорен иконом Александър Георгиев, председател на църковното настоятелството на Храм „Св. Св.Кирил и Методий“ ,педагогическия съветник към НГДЕК г-жа Красимира Шкодрова, директора на 5 ВСУ г-жа Анна Маркова.
На тези срещи припомнихме обсъдените предложения и варианти от предходния проект и настоящите предложения за тяхното развитие и конкретизиране. Подчертано внимание се отдели на оценката на НИНКН за разглежданата зона, част от Старите пазарища и с индивидуални класирани паметници. В материалите по проекта за Женски пазар от 2013 г.,които НАГ ни предостави, са отбелязани проблеми, които са посочени като критични и от анкетата която проведохме в началото на 2022 г. с обитатели и експерти, при разработването на нашия предходен проект.
На основата на тези обсъждания и изследвани материали, разработихме План- програма на основните зони и дейности, Календар на културни събития и Задание за реализация, съобразени с преодоляване на констатираните недостатъци и критични ситуации, според реалните условия и възможности.

  1. В обхвата на План-програмата, както и в предходния проект, влизат две основни зони- ядро и периферия, с предложения за краткосрочна, следносрочна и далекосрочна реализация. С предвидените решения за обновяване, облагородяване и културни изяви, които могат да се реализират в кратки и средни срокове се стремим да създадем по- добри условия в отговор на изрични изисквания на обитателите и многобройни критики от тяхна страна. В зоната на периферията се предвиждат решения за промяна и обновяване на елементи от Зеленчуковия пазар и тротоарите на бул. Ст. Стамболов, с възможности за реализация в подобни срокове .Тези предложения и решения от план-програмата се развиват и допълват едновременно с предвидените празници в календара.
  2. Календарът на мултикултурни събития е разработен с участието на района, пазара, училището, църквата и обитателите. Предвидените празнични изяви в него са концентрирани в зоната на ядрото, като я допълват и обогатяват. За да се реализират през следващата година е необходимо да се осъществят предвидените в План-програмата промени и подобрения. Предвидени са събития свързани с традиционни религиозни, културни и патриотични празници, като се допълват и разширяват с подходящи условия за предлагане на книги.
  3. На основата на обсъдените и приети решения в План-програмата и Календара на събитията, беше разработено Задание за реализация.
  4. Изложеният накратко процес на работа и взаимодействие при анализ и избор на решения се обсъди на 14.11. с активното участие на кмета на района Савина Савова, експерти, обитатели и представители на училищата и църквата. Дискусията потвърди положителните резултати, постигнатото разбирателство и доверие между участниците в процеса на работа. На 15.11. се обсъди Задание за реализация на избраните предложения и решения с експерти.
  5. Пресконференция по проекта се проведе на 07.11. с участието на кмета на район Възраждане, изпълнителния директор на пазари Възраждане и авторите на проекта в пряко излъчване от Галерия "Сердика" на Женския пазар по Проект на Програма "Европа 2022" на Столична община - Пето дискусионно студио на Женския пазар:
    социализация и иновация на Женски пазар. https://www.youtube.com/watch?v=Gn7YZyBlHjw.