Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

ИЗБОРНА ПРОЦЕДУРА ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ"

02.02.2024, Игор Христов

СЪОБЩЕНИЕ № 1
на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Индустриални сгради“, Архитектурен факултет, УАСГ
 

Във връзка със ЗВО на РБ и Правилник за дейността на УАСГ, на заседание на катедрения съвет на катедра „Индустриални сгради“, проведено на 02. 02. 2024 г., се откри изборна процедура за ръководител на катедрата с мандат 2024–2028 г. Определи се комисия по провеждането на процедурата в състав:
1. гл. ас. д-р арх. Игор Христов;
2. член – ас. арх. Христо Бараков;
3. член – ас. арх. Емил Михов.
На своето първо заседание от 02 .02. 2024 г. изборната комисия избра за свой председател гл. ас. д-р арх. Игор Христов и прие условия и правила за провеждането на процедурата въз основа на конкурс в съответствие със ЗВО на РБ и Правилника за дейността на УАСГ. Изборната комисия обявявава своите решения, правила и график в съответствие с приложените документи:

Протокол №1/02.02.2024 (заглавие на прикачен файл)
Приложение №1 към протокол №1/02.02.2024 (заглавие на прикачен файл)
Приложение №2 към протокол №1/02.02.2024 (заглавие на прикачен файл)Source: катедра "Индустриални сгради"