Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура

Архитектура

През 1943 г. – една година след основаването на първото Висше техническо училище в България – се открива специалността Архитектура. През 1951 г. е основан и Архитектурният факултет с 8 катедри. В Архитектурния факултет на УАСГ се извършва обучение и подготовка на студенти по специалностите „Архитектура“ и „Урбанизъм“. Обучават се и се подготвят специализанти и докторанти, извършва се научно-изследователска дейност, разработват се проекти на архитектурни и градоустройствени обекти. В Архитектурния факултет се осъществява значителна международна дейност, включваща преподавателски и студентски обмен с европейски училища по Архитектура.

Образователният процес се реализира в рамките на последователни задължителни и паралелни избираеми образователни структури с продължителност:

Десет редовни учебни семестъра
Единадесети учебен дипломен семестър – разработване и защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия
През първите осем учебни семестри се провежда обучение по фундаментални, общообразователни и специализирани задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини. В рамките на IX и X семестри се реализира избираемо профилирано обучение в следните направления водени от съответните специализирани катедри: жилищни сгради и комплекси; обществени сгради и комплекси; промишлени и аграрни сгради и комплекси; урбанизъм; интериор и дизайн за архитектурата; опазване на архитектурното наследство; архитектурни конструкции и детайли.
Образованието по „Архитектура“, отговаря на световните и европейски стандарти в тези области, най-важните от които са:

Харта на архитектурното образование на Международния съюз на архитектите и ЮНЕСКО
Директива 85/384/ЕЕС от 15.06.1985 г. за взаимно признаване на дипломи, свидетелства и други документи в областта на архитектурата
Директива 2005/36/ЕС на Европейския парламент и Съвета по признаване на професионалната квалификация
Обучението по специалността „Архитектура“ притежава престижни акредитации от реномирани чуждестранни институции, като :

Министерството на културата и на комуникациите, Франция
Кралският институт на британските архитекти, Великобритания
Консултативния комитет по образование и квалификация към ЕС в сферата на архитектурата
Випускниците от специалността
Подготовката на специалистите е в контекста на спецификата на архитектурната професия - като сложна и отговорна област на човешката дейност с уникално обществено въздействие - едновременно в материалната и в духовната сфери. Реализацията на специалистите се осъществява в области като: проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради; цялостно или частично обновяване на сградния фонд; интериор и
дизайн за архитектурата; въвеждане на нови технологии в сферата на архитектурното проектиране, с контрол върху енергийното поведение на сградите; реално подпомагане чрез нормативни и проектни разработки на политиката за опазване на културно-историческото ни наследство; компетентна експертна дейност в управлението и контрола на териториалната и регионалната политика, в разработката на новите градоустройствени планове и актуализирането на старите градоустройствени планове; експертна дейност в областта на планирането на материалната база на туризма, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда; управлението на недвижимата собственост;

Кандидатите за специалността „Архитектура“ трябва да притежават качества, произтичащи от спецификата на архитектурата – синтез от изкуство и строително-техническа дейност. Поради това кандидатите трябва да притежават: всестранно развита обща и художествена култура, технически усет, рационално и пространствено мислене, познания и умения в областта на изобразителното изкуство и способност за самостоятелно творчество. Системата за прием е съобразена именно с тези изисквания. Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година обхваща два семестъра – зимен и летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики.

Квалификационна характеристика