Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Водно строителство

Водно строителство

За учебната 2017/2018 година се въвеждат новa бакалавърскa специалност „Водно строителство“ със срок на обучение 4 години в редовна форма на обучение.

Обучението по специалност „Водно строителство“ предоставя знания, умения и компетентности, свързани със строителството и експлоатацията на системи и съоръжения от водния сектор – сградни ВиК инсталации, селищни и промишлени водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения; напоителни системи на земеделски земи, дворове, паркове и спортни селища, дренажи на селскостопански площи, сгради и съоръжения; диги, корекции на реки и други брегозащитни съоръжения; хидроенергийни системи и съоръжения, ВЕЦ, хидротехнически тунели; язовири и язовирни стени и съоръженията към тях.

Придобиват се знания и за управлението и комплексното използване на водните ресурси.
Придобитата квалификация позволява реализацията на инженерите по водно строителство в строителни фирми, експлоатационни дружества, в държавната и общинската администрация както и в проектантски и финансови организации.