Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Учебен план
Анотации

От 2017 година към Архитектурния факултет се открива нова специалност – Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране, със срок на обучение 5 години, като обучението е в девет учебни семестъра и един дипломен.

Приемът на кандидатите се осъществява след завършено средно образование с конкурсен изпит по математика или с оценки от ДЗИ по математика и български език и литература (за кандидатите с дипломи за средно образование след 2008 г.), както и с изпит по рисуване I част (перспектива). Специалността има за задача да подготви ландшафтни архитекти, които да притежават специална подготовка за защитата, опазването, съхраняването и устойчивото развитие на околната среда – нашата жизнена среда на обитаване, труд и отдих, и нейната организация и естетизация в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Подготовката на бъдещите специалисти касае придобиване на знания и практически умения, касаещи формирането на пространствената среда на ландшафта, композиционните приоми, фундаментално - приложното обучение, даващо базовата и специализиращата им подготовка за тяхното професионално обучение. Ландшафтното планиране и интердисциплинарна дейност е свързана с широк кръг основни научни области – биология, геология, 36 климатология, социология, психология и др. То обхваща и синтезира научните познания и опита на различни специалисти, имащи отношение към екологично ориентираното използване на природните ресурси и развитие на икономиката.

След завършването си ландшафтните архитекти ще имат практическата възможност да анализират, проучват, изследват, проектират и участват в изграждането на териториалните комплекси със специфичен облик и образ – ландшафт, парковата среда в урбанизирани и неурбанизирани територии, прилагайки композиционните принципи за обемно - пространствената и зграденост на средата. Ландшафтният архитект се реализира във всички етапи в инвестиционното проучване и проектиране от териториален и пространствен характер, туризъм, строителство на озеленени площи и др. в областта на паркоустройството и ландшафтното устройство.

Квалификацията „магистър – ландшафтен архитект“ дава пълна правоспособност за проектиране и надзор, както и практикуването като експерт в професионалните организации и ведомства. Допълнително той е и експерт в областта на екологията и съпътстващи я контрол на различни пространствени дейности.