Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Транспортно строителство

Транспортно строителство

Инженерът по транспортно строителство – специализация “Пътно строител¬с¬тво” обслужва проектирането, строителството и поддържането на пътища, градски транспортни комуникации, пътни съоръжения (мостове, тунели, летища и др.), плани-рането, организацията и управлението на движението, безопасността на движението по пътищата и улиците и др. Завършилите специализация “Пътно строителство” могат да работят като проектанти в областта на автомагистралите, пътищата, улиците, градските комуникации, транспортните съоръжения и др. Те могат да работят в строителни орга-низации и фирми по пътно строителство, инженерингови организации, инвеститорски, надзорни и контролни звена, звена за поддържане на транспортните съоръжения, а така също и в строителни и научни организации и в общински служби по проблеми на път-ното строителство, движението и благоустройството.


Инженерът по транспортно строителство – специализация “Железопътно стро-ителство” получава квалификация в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на железопътни линии и комплексни транспортни обекти: гари и гаро¬ви съоръжения; железопътни съоръжения, като мостове, тунели и др.; специални желез¬ници, като въжени линии, трамвайни и други релсови пътища, метрополитени, приста¬нища и др. Завършилите специализация “Железопътно строителство” могат да работят в проектантски, строителни, инженерингови, научно-изследователски и други зве¬на, организации, ведомства и фирми от областта на железопътния и на градския релсов транспорт – трамвайни линии, метрополитени, въжени линии, пристанища, гари, га-ровите и др. транспортни съоръжения и комплекси, както и по поддържането и експло-атацията на обектите от посочената сфера.


Специали¬зацията “Строителство на транспортни съоръжения” към специалността акцентира и дава по-разширена подготовка, свързана с проектиране, изграждане и поддръжка на раз¬лични видове транспортни съоръжения като мостове, тунели, пристанища, метрополи¬тени и др.
Успешно завършилите студенти от Факултета по транспортно строителство получават дипломи за висше образование на образова¬телно-квалификационна степен “магистър” с професионална квалификация „строителен инженер по транспортно строителство”.
Приемът по специалността е в задочна и редовна форма на обучение. Срокът на обучение в редовната форма е 5 години, а в задочната – 6 години.