Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Геотехническо инженерство

Геотехническо инженерство

Геотехническото инженерство е самостоятелно направление в проучването, проектирането и изпълнението на подземните части на строителните конструкции и съоръжения. Тази университетска специализация съществува в почти всички технически университети в света. Необходимостта от въвеждането на магистърско обучение по геотехническо инженерство се налага от наличието на сложни инженерногеоложки условия у нас - фундиране в особени почви (льос, тиня и др.), свлачищни райони, срутища, сеизмични райони и др. Строителството в градски условия изисква прилагането на конструктивни мерки (укрепване и заздравяване) за опазване на съществуващите сгради и инфраструктура. В последните години се изграждат и съоръжения, свързани с опазване на околната среда (сметища, депонии за твърди и битови отпадъци, консервиране на съществуващите депозити от минната и металургичната промишленост и др.) Все по-често авариите в строителството се дължат основно на недостатъчни познания по проблемите на геотехниката.
Тематични направления в обучението: съвременни методи за изследване на свойствата и напрегнатото и деформираното състояние на почвените и скалните масиви, специални фундаментни конструкции, свлачищни укрепващи конструкции, геотехнически проблеми на околната среда, геотехнически съоръжения в сеизмичните райони, числени методи в геотехническото проектиране, насипни съоръжения, инженерна скална механика, приложна инженерна геология.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, строителен инженер по геотехническо инженерство. Придобитата квалификация дава възможност за реализация на завършилите като проучватели, проектанти, изследователи, консултанти, експерти и др. в специализираните и строителни фирми и държавни органи.
Продължителност на програмата: два семестъра, от които вторият семес¬тър – дипломна работа.
Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на вис¬ше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:
– студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженер¬ните специалности на УАСГ (Строителен и Хидротехнически факултети и Факултета по транспортно строителство);
– студенти, завършили степента “магистър” във Висше строително училище “Любен Каравелов”, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” или Висше транспортно училище “Тодор Каб¬лешков” по специалност “Строителство на сгради и съоръжения” и “Транспортно строителство”.
Адреси за контакти:
Доц. д-р инж. Андрей Тоцев – ръководител на катедра “Геотехника”, тел: 963-52-45/вътр. 434, е-mail: a.tocev@abv.bg, Фейсбук страница: Катедра "Геотехника", УАСГ