Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидромелиоративно строителство / Описание

Описание

Хидромелиоративно строителство - Магистър (MA) за бакалаври

Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-202

Телефон +359 884 358 084; (+359 2) 963 52 45/798
E-mail dean_fhe@uacg.bg
Уебсайт https://www.facebook.com/Faculty.of.Hydraulic.Engineering/

 В специалността се подготвят високо квалифицирани специалисти за двете основни дейности в условията на климатични промени – борба със засушаването и предпазване от наводнения.


Компетенциите на дипломираните инженери са проектирането, строителството и експлоатацията на техническата инфраструктура, подпомагаща земеделието, чието изграждане се финансира по програми на ЕС – поливна техника и напоителни системи; дренажни системи и корекции на реки; рибовъдни стопанства, язовири за напояване.

Предимство на завършилите специалността са познанията за системите за напояване и отводняване на спортни терени, паркове, дворни места, както и за проектирането на декоративни водни площи и ефекти. Получават се компетенции и в областта на водостопанските изследвания – дейност, свързана с оптималното използване на водните ресурси.

В рамките на специалността ХМС се предлага избор между две специализации – „Напоителни системи“ и „Отводнителни системи“.

Обучението е в 2-годишен курс, в редовна форма, срещу заплащане и е предназначено за бакалаври или магистри, завършили специалности от област на висшето образование 5. “Технически науки”, с успех от дипломата за висше образование най-малко „добър“.

Единствено дипломата от УАСГ позволява придобиването на пълна проектантска правоспособност по специалност „Хидромелиоративно строителство“ (ХМС) от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Дипломираните инженери по специалността имат права да изпълняват дейността „оператор на язовир“, като могат да се реализират в различни сфери на водния сектор.