Начало / Обучение / Магистър след бакалавър и магистър / Конструктивно инженерство / Описание

Описание

Конструктивно инженерство - Магистър (MA) за бакалаври

Конструктивно инженерство
Факултет Строителен факултет
Адрес

1046 София,
бул. „Христо Смирненски“ 1
Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313

Телефон (+ 359 2) 963 52 45/336; (+ 359 2) 963 52 45/410; +359 88 495 1702
Факс (+ 359 2) 865 66 74
E-mail dean_fce@uacg.bg

Целта на магистърския курс по конструктивно инженерство е да осигури адек¬ватна на съвременните изисквания подготовка на бъдещите проектанти – строителни конструктори. Лекциите в курса се базират на получените в предходното обучение добри познания по приложна математика, физика и конструктивна механика. Предлага се специализирано изучаване на проблемите, свързани с конструктивното композиране, конструктивното формообразуване, изчисляване и оразмеряване на разнообразни носещи конструктивни системи от различни конструктивни материали – стоманобетон, стомана, дърво и др.

В магистърския курс по конструктивно инженерство са включени и въпроси, свързани с поведението на носещите конструкции при различни експлоатационни това¬ри и въздействия. Отделено е специално внимание на проектирането на конструкциите за сеизмични въздействия. Изясняват се въпросите на конструктивното моделиране и се създават основни умения за непрекъсната самоподготовка и стремеж към научни изследвания.

Учебният план включва задължителни, задължително-избираеми и свободно-избираеми дисциплини.

За покриване на изискванията на Наредбата за държавни изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, към утвърдения учебен план е възможно да се добавят допълнителни учебни дисциплини.

Завършилите магистърската програма по "Конструктивно инженерство" ще могат да се реализират като строителни конструктори, консултанти, експерти и изследователи по строителни конструкции, главни специалисти в специализираните държавни органи и др.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: строителен инженер по конструктивно инженерство, образователно-квалификационна степен „магистър”.
Продължителност на програмата: три семестъра (два учебни и един дипломен).
Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7 “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:

  • студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженерните специалности на УАСГ от Строителен и Хидротехнически факултет и Факултета по транспортно строителство;
  • студенти, завършили степента “бакалавър” или “магистър” в други висши училища по специалностите “Строителство на сгради и съоръжения” и “Транспортно строителство”;
  • чуждестранни и български студенти, завършили в чужбина, със степен “бакалавър” или “магистър” по строително инженерство. Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
     

Адреси за контакти:
Проф. д-р инж. Борислав Белев – отговорник на магистърската програма, катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции”, www.uacg.bg.