Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Изследване и проектиране на строителни конструкции / Описание

Описание

Изследване и проектиране на строителни конструкции - Магистър (MA) за бакалаври

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Изследване и проектиране на строителни конструкции
Учебен план
Анотации

Изследване и проектиране на строителни конструкции
Факултет Строителен факултет
Адрес

1046 София,
бул. „Христо Смирненски“ 1
Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313

Телефон (+ 359 2) 963 52 45/336; (+ 359 2) 963 52 45/410; +359 88 495 1702
Факс (+ 359 2) 865 66 74
E-mail dean_fce@uacg.bg

Магистърската програма “Изследване и проектиране на строителни конструкции” по специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е разработена от колектив на Строител-ния факултет при УАСГ в сътрудничество със City Univesity, London, Department of Civil Engineering и Chalmers Univesity of Technology, Göteborg, Department of Civil Engineering. Този магистърски курс е завършен успешно от няколко випуска редовни студенти, които са намерили добра реализация като научни работници и преподаватели в наши и чуждестранни университети, а също така и като експерти, консултанти и проектанти във водещи международни и български компании.
Програмата осигурява специализирано обучение на студентите в областта на проектирането на сложни съвременни конструкции с различно предназначение. Това обучение обхваща целия процес на създаване на нови конструкции: концептуално про¬ектиране и последващо детайлиране на сгради и мостове; разработване на подхо¬дящи изчислителни модели; методи за анализ на нови, съществуващи и допълнително усилени, конструкции; съвременни специализирани програмни системи за изчисляване на конструкциите; проектиране на сгради и съоръжения, отговарящи на изискванията на Европейските норми. Магистърската програма създава и добри умения у студентите за самостоятелна научноизследователска работа.
Студентите разработват дипломна теза (проект) в рамките на 12 седмици, като дипломният проект може да бъде разработен в Университета, в чужбина (ако са на спе-циализация) или навън, ако работят.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, строителен инженер по изследване и проектиране на строителни конструкции.
Продължителност на програмата: три семестъра, от които последният семестър – дипломна работа.
Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7 “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:
студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженер¬ните специалности на УАСГ от Строителен и Хидротехнически факултет и Факултета по транспортно строителство;
студенти, завършили степента “бакалавър” или “магистър” в други висши училища по специалностите “Строителство на сгради и съоръжения” и “Транспортно строителство”;
чуждестранни и български студенти, завършили в чужбина, със степен “бакалавър” или “магистър” по строително инженерство. Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Адреси за контакти:
Проф. д-р инж. Иван Марков – ректор и отговорник на магистърската програма, катедра “Строителна механика”, е-mail: markov_fce@uacg.bg и www.uacg.bg.