Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура / Описание

Описание

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура - Магистър (MA)

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура
Учебен план
Анотации

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура
Факултет Факултет по транспортно строителство
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус Б, етаж 3, Б-317

Телефон (+359 2) 966 22 01; (+359 2) 963 52 45/590; +359 884 951 435
Факс (+359 2) 965 50 79
E-mail dean@fte-uacg.bg, ...
Уебсайт http://www.fte-uacg.bg/

Предназначение на програмите: Съгласно Класификатора на областите на вис¬ше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към кандидати, завършили висше инженерно образование ОКС „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5. “Технически науки” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър. кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, инженер по управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура.
Продължителност на програмата: четири семестъра, от които последния семес¬тър – дипломна работа.
Студентите ще получат основната терминологична база в областта на всяка подструктура на транспортната инфраструктура в градска и извънградска среда, ще се запознаят с най-важните технологии при проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура и ще имат възможността да управляват цялостния им процес. Ще могат да се включат към следните нива – като ръководни, аналитични и приложни специалисти в държавните и местни администрации, изследователски звена, проектантски и управленски екипи, както и в други структури, касаещи пряко дейността на транспортната инфраструктура. Реализацията на магистрите по тази специалност е в областта на управлението на корпоративни общности в областта на транспортната инфраструктура, в управлението на пътната и улична мрежа, в управлението на строителството и поддържането на транспортната инфраструктура, в екипи за проектиране, строителство и поддържане на същата, при офериране и калкулация на инфраструктурни проекти, в производствено-технически отдели. Квалификацията не дава възможност за конструиране на съоръжения в областта на транспортната инфраструктура, нито за пълна проектантска правоспособност и строителен надзор.
Адреси за контакти:
Доц. д-р инж. Петър Николов – ръководител на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, тел: 865 11 89/вътр. 565, e-mail: road.uacg@gmail.com; Фейсбук страница: Катедра „ПТС“.