Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление на проекти в строителството / Описание

Описание

Управление на проекти в строителството - Магистър (MA) за бакалаври

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Управление на проекти в строителството
Учебен план
Анотации

Управление на проекти в строителството
Факултет Строителен факултет
Адрес

1046 София,
бул. „Христо Смирненски“ 1
Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313

Телефон (+ 359 2) 963 52 45/336; (+ 359 2) 963 52 45/410; +359 88 495 1702
Факс (+ 359 2) 865 66 74
E-mail dean_fce@uacg.bg

 Магистърската програма “Управление на проекти в строителството” е разработена от колектив на катедра „Организация и икономика на строителството” към Строителния факултет при УАСГ в сътрудничество с “Project Management Institute” – Chapter in Bulgaria.
Обучението за придобиване на професионална квалификация по “Управление на проекти в строителството” в образователно - квалификационна степен “магистър” има за цел да подготви специалисти за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти по управление на проекти във всички звена на стопанската и нестопанската сфера, публичния и частния сектор, НПО, както и във висшите училища, в научноизследователски институти, развойни звена и др. в областта на строителството, регионалното развитие и благоустройство, транспорта, опазването на околната среда и водите.
Магистърът по “Управление на проекти в строителството” трябва да придобие знания и умения в широк управленски, технико-икономически, правен и социален аспект, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно - квалификационна степен “бакалавър” и „магистър” по строително инженерство, икономика и право. Това надграждане и разширяване на познанията и подготовката за специалистите – строителни инженерии, архитекти, геодезисти, юристи и икономисти изисква в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и овладеят актуалните въпроси в областта на управлението на проекти, включващи задължителни курсове, както следва:

 • същността и основните характеристики на управлението на проекти;
 • стандарти в управлението на проекти;
 • финансово управление на проекта;
 • планиране и контрол на проекта;
 • управление на риска на проекта;
 • цифрово управление на проекти в строителството;
 • управление на човешките ресурси на проекти;
 • управление на ресурситe на проекта;
 • управление на регионални, международни и инфраструктурни проекти, и опазване на околната среда;
 • управление на качеството на проекта;
 • управление на договорите, правна и нормативна уредба в строителството;
 • управление на програми и портфолия;
 • финансовия анализ и одитиране на проекти.

И избираеми курсове, както следва:

 • управление на исторически и културни ценности
 • управление на строителните отпадъци
 • управление на мостове
 • управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации
 • управление на проекти по договори ФИДИК;
 • повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в строителството (ПРЕЕС);
 • устойчива архитектура;
 • приложение на съвременниете композитни материали и системи при изграждане, възстановяване и усилване на строителните конструкции и съоръжения.

С цел придобиване на по-добри и задълбочени знания и практически умения за успешно планиране, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти е предвидено изучаването и използването на софтуерно приложение за управление на проекти чрез софтуерните продукти «ПРИМАВЕРА» (PRIMAVERA), WorkStream, Microsoft Project. Участниците в образователно-квалификационната степен ще придобият знания как ефективно да идентифицират, организират и управляват дейностите и ресурсите, необходими за изпълнението на даден строителен инвестиционен проект в рамките на ограниченията за време и бюджет, така че да постигат успешно поставените цели.

Придобитата квалификация след успешно завършване на програмата: магистър по управление на проекти в строителството.
Продължителност на програмата: два семестъра (една академична година) и започва в началото на всеки зимен учебен семестър. В зависимост от първоначалната завършена специалност на кандидатите се предвижда и допълнителено обучение в основни инженерни дисциплини. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия, назначена в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.
Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с висше образование по специалности от професионални направления 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”, 3.6 „Право” и 3.8 „Икономика” със среден успех от дипломата за висше образование, съгласно ЗВО, най-малко добър.
Приемат се студенти по държавна поръчка с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Останалите кандидати за магистърската степен могат да бъдат записани в платена форма на обучение (обучение срещу заплащане), при условията на чл. 21 от ЗВО и заплащане на такси, определени от Академичен съвет.
Кандидати завършили в чужбина, предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Адреси за контакти:
Проф. д-р инж. Фантина Рангелова – отговорник на магистърската програма, катедра „Организация и икономика на строителството”, тел. 963-52-45/вътр.653; GSM +359 886 88 25 92; e-mail: fantina_fce@uacg.bg; www.uacg.bg; fantina_frp@abv.bg.