Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Съвременна архитектурна технология / Описание

Описание

Съвременна архитектурна технология - Магистър (MA) за магистри

Съвременна архитектурна технология
Факултет Архитектурен факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-212

Телефон (+359 2) 963 52 45/666; +359 88 495 1079
Факс (+359 2) 865 31 48
E-mail dean_far@uacg.bg

Магистърската програма е предназначена за студенти със завършена степен Магистър по Архитектура - редовна форма. Продължителност на обучение: три семесъра, от които два с учебни занятия - лекции, упражнения и семинари и един семестър - дипломна работа.

ЕСФECПо проект BG051PO001-3.1.07 "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА"

 

Магистърската програма Съвременна архитектурна технология има за цел да подготви специалисти (магистри-архитекти) в областта на актуалната проблематика на съвременните архитектурни технологии. Обучението развива адекватни знания и умения, необходими за практикуване на професията.

Учебният план обхваща задължителни дисциплини през първите два семестъра. Третият семестър е за разработване и защита на дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”.

Придобитата квалификация след успешното завършване на програмата: магистър-архитект по Съвременна архитектурна технология.

Предназначение на програмата: Съгласно Квалификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр.64/2002г.), програмата се ориентира към следните категории студенти от направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”:

  • Студенти, завършили магистърска програма по сп. Архитектура в страната;
  • Студенти, завършили магистърска програма по сп. Архитектура в чужбина;

За контакт:
Доц. д-р арх. Мариана Цветкова – отговорник за магистърската програма
Катедра „Технология на архитектурата”, Архитектурен факултет
тел: 963-52-45