Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Транспортно строителство / Описание

Описание

Транспортно строителство - Магистър (MA) за магистри

Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус Б, етаж 3, Б-317

Телефон (+359 2) 966 22 01; (+359 2) 963 52 45/590; +359 884 951 435
Факс (+359 2) 965 50 79
E-mail dean@fte-uacg.bg, ...
Уебсайт http://www.fte-uacg.bg/

Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на вис¬ше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:
– студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженер¬ните специалности на УАСГ (Строителен и Хидротехнически факултет и Факултета по транспортно строителство);
– студенти, завършили степените „бакалавър” или „магистър“ в български висши училища с диплома за придобита професионална квалификация „строителен инженер“;
– чуждестранни и български студенти, завършили в чужбина, със степен “бака¬ла-вър” или “магистър” с диплома за придобита професионална квалификация „строителен инженер“. Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, строителен инженер по транспортно строителство.
Продължителност на програмата: три семестъра, от които последния семес¬тър – дипломна работа. През първите два семестъра се провеждат лекции и упражнения по задължителни и избираеми учебни дисциплини в областта на транспортното строителство. През третия семестър се разработва дипломна работа.
Адреси за контакти:
Доц. д-р инж. Петър Николов – ръководител на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, тел: 865 11 89/вътр. 565, e-mail: road.uacg@gmail.com; Фейсбук страница: Катедра „ПТС“.