Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление на европейски инфраструктурни проекти / Описание

Описание

Управление на европейски инфраструктурни проекти - Магистър (MA) за бакалаври

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Управление на европейски инфраструктурни проекти
Учебен план
Анотации

Управление на европейски инфраструктурни проекти
Факултет Геодезически факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Ректорат, етаж 2, 209Р

Телефон 0884 94 69 53
E-mail dean_fgs@uacg.bg

Магистърската програма „Управление на европейски инфраструктурни проекти” е нова за нашата страна и се изучава единствено в Геодезическия факултет при УАСГ.

Обучението в магистърската програма е насочено към управлението на европейски инфраструктурни проекти в съответствие с философията и функционирането на европейските програми и отговарящи на съвременните насоки на развитие, фокусиращи се в тази област към интернационализация на инженерната инфраструктура, хармонизацията на инфраструктурните мрежи и опазването на околната среда.

Обучението е насочено към управлението на европейски инфраструктурни проекти в съответствие с философията и функционирането на европейските програми и отговарящи на съвременните насоки на развитие, фокусиращи се в тази област към интернационализация на инженерната инфраструктура, хармонизацията на инфраструктурните мрежи и опазването на околната среда.

Целта на магистърската програма е да подготви специалисти с компетентност по разработването и структурирането на предложения за европейски инфраструктурни проекти и притежаващи умения и знания да участват в техническото, административното и финансово управление и реализиране на дейностите по проекта. Образователните цели се реализират чрез задълбочаване на теоретичните познания и практическа подготовка в направленията - регионално развитие, информационни технологии, опазване на околната среда.

Квалификационна характеристика специалност "УЕИП"

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър - инженер по управление на европейски инфраструктурни проекти.

Продължителност на програмата: четири семестъра, от които последния семестър – разработване и защита на дипломна работа.

Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към лица с инженерно и урбанистично висше образование по специалности от област 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата
за висше образование най-малко добър със степен „бакалавър” и/или „магистър”.

Формата на обучение е задочна – срещу заплащане при условията на чл. 21 от Закона за висшето образование, а за студентите, завършили редовния бакалавърски курс на обучение по специалност „Устройство и управление на земи и имоти” – при условията на държавна поръчка с класиране за бройките отпуснати от Министерски съвет (класирането на кандидатите е по успех от дипломата за висше образование).

Обучението дава възможност за активно участие в реализа¬цията на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014–2020 и представя методология, която съответства на официалния метод на Европейския съюз „Управление на цикъла на проекта“.

Завършилите специалността УЕИП, извършват дейности свързани с:
• предварителни проучвания, необходими за проектирането на обекти на техни-ческата и социалната инфраструктура;
• управление на риска, качеството и цената в проекта;
• планиране на ресурсите (финасови, материални и човешки), необходими за изграждането на обекта;
• решаване на екологични проблеми при изграждане на инфраструктурни обекти;
• екологична оценка на инфраструктурните проекти;
• използване на съвременните информационни технологии и техники при проуч-ването, проектирането на инфраструктурни проекти;
• провеждане на научни и научно приложни изследвания в областта на проектирането на инфраструктурни обекти;
• извършване на експертна и консултантска дейност при сделки и процедури с недвижими имоти.

и са основни кадри за звената за управление на инфраструктурни проекти към: Министерство на регио¬налното развитие и благоустройството; Министерство на земеделието и храните; Минис¬терство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Министерство на околната среда и водите; Министерство на здравеопазването; общински администрации; научни институти от системата на Българска академия на науката и Селскостопанска академия.