Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ / Описание

Описание

Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ - Магистър (MA) за бакалаври

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ
Учебен план
Анотации

Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ
Факултет Архитектурен факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-212

Телефон (+359 2) 963 52 45/666; +359 88 495 1079
Факс (+359 2) 865 31 48
E-mail dean_far@uacg.bg

Квалификационната характеристика на ОКС „магистър“ по специалност
„Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ“ и
учебният план на специалността отговарят на законовите разпоредби, както следва:

 ● Закон за висшето образование
 ● Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на
образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист"
 ● Национален класификатор за професиите и нормативните документи за
прилагане на ЗВО в Р. България

I. Насоченост на програмата
В съответствие с Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, магистърската програма по „Управление и
оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ“ е ориентирана
към студенти с придобита степен на обучение бакалавър или магистър от област на
висше образование 5. „Технически науки“. Приемането на студентите се извършва
съгласно нормативните актове и правилниците на висшите училища. Кандидатите,
завършили в чужбина, предварително преминават през процедура за признаване на
образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на
придобитото висше образование и завършена степен на обучение в чуждестранни
висши училища.
II. Образователни цели и задачи на програмата
Строително-информационното моделиране (Building Information Modelling — BIM)
е в центъра на цифровата трансформация на строителния сектор и застроената среда.
BIM е цифрова форма на строителството и операции с активи. То обединява
технологиите, подобренията на процесите и цифровата информация, за да се подобрят
радикално резултатите на проектите, както и операциите с активи. BIM е стратегически
фактор, способстващ за подобряване на процеса на вземане на решения както за
сградите, така и за инфраструктурните активи в публичния сектор, през целия им
жизнен цикъл. BIM се прилага основно за нови строителни проекти, но решаващата му
роля е да подпомага обновяването, реконструкцията и поддръжката на застроената
среда.
Ролята на BIM мениджъра е да изпълнява всички процедури в BIM базираното
цифрово строителство по време на етапите на проектиране, изграждане и
приключване на проекта. BIM мениджъра ръководи и поддържа използването на
цифрови технологии за създаване и управление на BIM съдържание в строителния
сектор.
Основната философия на програмата е да се разрушат бариерите между
строителните дисциплини и чрез обучение, базирано на проекти и задачи, да се даде
възможност на професионалистите да работят в рамките на мултидисциплинарен,
съвместен процес на проектиране и управление, базиран на международни стандарти
и свързаните с тях професионални насоки. В крайна сметка същността на BIM не е
свързана с технологии или процеси, а с хората и как техните познания могат да бъдат
обединени в процес на сътрудничество, за да се предостави напълно интегриран
проект, който отговаря на всички поставени цели и задачи.

III. Обучение
Учебният процес, от приема на студенти до завършването им, е организиран на
базата на съгласувана учебна документация включваща: квалификационна
характеристика, учебен план за специалността и учебни програми за отделните
дисциплини. Учебният процес се осъществява в рамките на поредица от задължителни
и избираеми дисциплини с продължителност:
 

● Два академични семестъра - изучават се основни, общи и специализирани
дисциплини.
● Дипломен семестър - разработва се дипломна работа
Основните принципи на учебния план са насочени към задоволяване на
необходимостта от нови практически знания и умения на студентите чрез:
● Високо академично ниво на преподаване, което да осигури концептуално
мислене и умения за практическо приложение на получените знания и умения
● Включване на професионалисти от практиката в рамките на учебния процес
● Осигуряване на съвместна работа със студенти от различни специалности от
област на висше образование 5. „Технически науки“
Занятията се провеждат под формата на лекции, упражнения и курсови проекти. Не
е задължително студентите да имат предишен опит в работата с BIM софтуер. Изисква
се активно участие на студентите в интерактивни комбинации от теоретични и
практически занимания. Учебният план включва задължителни, задължително-
избираеми и свободно-избираеми дисциплини. Дипломирането се осъществява през
третия семестър след успешно разработена и защитена дипломна работа или
дипломен проект. Цялостният образователен процес е структуриран в съответствие с
Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).
IV. Обхват на знанията, уменията и компетентностите на BIM мениджъра
Чрез изучаваните дисциплини студентите се запознават с принципите на BIM и
управление на проекти, проектиране и сътрудничество чрез BIM, икономически и
бизнес анализ, финансов анализ и прогнозиране, как правилно да оценяват, планират и
прилагат BIM върху проекти, как да структурират изисквания към информацията и
планове за изпълнение на BIM, също така ще придобият необходимите технически
умения за работа с BIM. Обръща се внимание на значимостта на управлението на
информацията при строителните проекти и най-добрите практики за осъществяването
му.
Магистърската програма е уникална за България и подходът към обучението е
отличителен по отношение на конкурентните програми, достъпни в международен
план. Търсенето на професионалисти с умения в прилагането на BIM технологиите за
управление на процесите в строителството е много силно както на национално, така и
на международно ниво. Той е в основата на нуждите на широк спектър от дисциплини
в строителния сектор за професионалисти, квалифицирани в процесите на съвместно
проектиране, изграждане и управление. Очаква се завършилите програмата да
намерят работа както в рамките на собствените си дисциплини, така и в
нововъзникващите съвместни кариери, тъй като BIM процесите стават все по-широко
приети.

V. Реализация на завършилите специалисти
Придобитата магистърска степен подобрява знанията и уменията на завършилите
студенти в различни аспекти, което им дава възможност да работят в много роли,
свързани с изпълнението и внедряването на BIM:
● BIM мениджър, отговарящ за цялостната организация на инвестиционния проект
● BIM мениджър, отговорен за цялостното намаляване на риска в строителния
сектор
● BIM мениджър, отговарящ за цялостната дигитална стратегия на проекта
● BIM координатор, отговарящ за координирането на техническото изпълнение на
BIM по проект
● Дизайнер, работещ по проект с широко използване на BIM
● Мениджър на проекти по проект с широко използване на BIM
● BIM експерт, представляващ работодателите и техните информационни нужди
● BIM експерт, представляващ изпълнителите и техните отговорности към BIM
● Експерти, участващи в разработването и разпространението на BIM софтуер
● Университети, колежи, професионални училища и частни образователни
институции – като преподаватели
Завършилите студенти също ще имат необходимите умения и знания, за да
оптимизират работните процеси и да стимулират дигиталната трансформация в
организации като:
● Проектантски бюра
● Строителни фирми
● Фирми за недвижими имоти
● Компании за управление на проекти и консултации
● Публични институции, участващи в обществените поръчки за сгради
● Обществени институции, участващи в администриране на строителството
● Изследователски институции в строителния сектор
● Производители на строителни продукти