Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Безопасност на пътното движение- задочно обучение / Описание

Описание

Безопасност на пътното движение- задочно обучение - Магистър (MA)

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Безопасност на пътното движение- задочно обучение
Учебен план
Анотации

Безопасност на пътното движение- задочно обучение
Факултет Факултет по транспортно строителство
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус Б, етаж 3, Б-317

Телефон (+359 2) 966 22 01; (+359 2) 963 52 45/590; +359 884 951 435
Факс (+359 2) 965 50 79
E-mail dean@fte-uacg.bg, ...
Уебсайт http://www.fte-uacg.bg/

 

ВАЖНО!  ОТ 10.07.2022г. СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ ЛИНК:

https://uacg.bg/?p=183&l=1&id=5488&f=4&ord=0,1,0,0

Магистърска програма по Безопасност на пътното движение, разработена съвместно с Академия на Министерство на вътрешните работи (задочна форма на обучение)

Предназначение на програмата:
Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към студенти с висше образование по специалности от професионални направления 5. Технически науки и 9. Сигурност и отбрана, със среден успех от дипломата за висше образование, не по-малък от 3.50.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата:
Магистър по безопасност на пътното движение

Продължителност на програмата:
Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, от които задължително за успешното завършване на магистърската програма се придобиват 90 кредита по ECTS. Обучението по специалността се провежда в два учебни семестъра и един дипломен семестър. През първия семестър обучението се провежда във Факултета по транспортно строителство към УАСГ и включва надграждане на знанията по специализираните дисциплини, като акцентира върху изискванията за пътна безопасност при транспортното проектиране и строителство. През втория семестър обучението се провежда в АМВР и включва надграждане на знанията по организацията и контрола върху безопасността на пътното движение.

Практическото обучение през семестрите е свързано с решаване на практически задачи, с посещения и запознаване в реални условия (практики) с пътни обекти и проектирането на безопасно движение, запознаване и работа със системи за управление на движението в градска и междуселищна среда.

През трети семестър студентите изготвят дипломна работа, свързана с изучаваните дисциплини и я защитават пред Държавна изпитна комисия, като получават диплома за висше образование, издадена съвместно от АМВР и УАСГ.

Реализация на специалистите:
Завършилите обучението в магистърска програма „Безопасност на пътното движение“ могат да се реализират професионално в следните сфери:
Консултанти в български и чуждестранни компании.
В строителния надзор.
В инвестиционните и консултантски компании.
Контролни функции при проектирането, строителството и поддържането на обекти от транспортната инфраструктура.
В публичната и общинската администрация.
В структурите на МРРБ, МТИТС, МВР, ИАА, АПИ.
Независими консултанти по безопасност на движението.
Във висшето образование и научноизследователската дейност.
Развитие на собствен бизнес в областта на транспортната инфраструктура.

Такса за обучение:
Таксата за обучение в магистърската програма по „Безопасност на пътното движение“ е 1000 лева на учебна година.

Контакти:
Доц. д-р инж. геол. Ивайло Иванов – Декан на Факултет по транспортно строителство към УАСГ, тел: 0884071600; e-mail: dean_fte@uacg.bg; office@fte-uacg.bg; Интернет страници: www.uacg.bg; www.fte-uacg.bg