Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения / Описание

Описание

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения - Магистър (MA) за бакалаври

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Учебен план
Анотации

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Факултет Строителен факултет
Адрес

1046 София,
бул. „Христо Смирненски“ 1
Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313

Телефон (+ 359 2) 963 52 45/336; (+ 359 2) 963 52 45/410; +359 88 495 1702
Факс (+ 359 2) 865 66 74
E-mail dean_fce@uacg.bg

Магистърската програма има за цел да разшири и задълбочи познанията и ква¬лификацията на строителните инженери с бакалавърска и магистърска степен в областта на реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения с оглед повишаване на тяхната експлоатационна надеждност и дълготрайност, а така също и подобряване на параметрите на микроклимата в помещенията с цел икономия на енергия.
Както е известно, у нас значителна част от сградите и съоръженията се нуждаят от реконструкция и модернизация (особено сглобяемите стоманобетонни конструкции). За това е необходима допълнителна подготовка в областта на строителните конструкции и системи и обследването им.
Студентите получават възможности за разширяване познанията си за нови и ефективни строителните материали и технологии.
Учебният план включва задължителни и избираеми дисциплини, които се изучават в рамките на два семестъра по 15 седмици и трети семестър от 15 седмици, в който се разработва и защитава дипломната работа за получаване на степента “магистър”.
Така организираното обучение дава възможности за подготовка на специалисти по реконструкция и модернизация в определена област (напр. реконструкция и модернизация на стоманобетонни сгради; реконструкция и модернизация на стоманобетонни съоръжения, реконструкция и модернизация на сгради с метални конструкции и т.н.). Това дава добра възможност на фирмите за подготовка на техни кадри в зависимост от нуждите в съответната област на реконструкция и модернизация.
Магистрите по тази програма могат да се реализират като проектанти, консултанти, експерти изследователи във фирми, общински и държавни органи и научни организации.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, строителен инженер по реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения.
Продължителност на програмата: три семестъра, от които последният семестър – дипломна работа.
Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към следните категории студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5.7 “Архитектура, строителство и геодезия” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър, както следва:

  • студенти, завършили петгодишния магистърски курс на обучение по инженер¬ните специалности на УАСГ от Строителен и Хидротехнически факултет и Факултета по транспортно строителство;
  • студенти, завършили степента “бакалавър” или “магистър” в други висши учили¬ща по специалностите “Строителство на сгради и съоръжения” и “Транспортно строителство”;
  • чуждестранни и български студенти, завършили в чужбина, със степен “бакалавър” или “магистър” по строително инженерство. Тези кандидати предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Адреси за контакти:
Проф. д-р инж. Богомил Петров – отговорник на магистърската програма, катедра „Строителни материали и изолации”, www.uacg.bg.