Начало / Обучение / Магистър след бакалавър и магистър / Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии / Описание

Описание

Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии - Магистър (MA) за бакалаври

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии
Учебен план
Анотации

Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии
Факултет Строителен факултет
Адрес

1046 София,
бул. „Христо Смирненски“ 1
Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313

Телефон (+ 359 2) 963 52 45/336; (+ 359 2) 963 52 45/410; +359 88 495 1702
Факс (+ 359 2) 865 66 74
E-mail dean_fce@uacg.bg

 Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Инженерно осигуряване за защита от бедствия и аварии” в образователно-квалификационна степен „магистър” има за цел да подготви специалисти за професионална изява като експерти и консултанти по инженерно осигуряване за защита от бедствия и аварии.
Обучението е насочено към задълбочено разбиране на риска от бедствия във всичките му измерения на характеристики на опасностите, експозиция, уязвимост и оценка, анализ и управление на риска от бедствия и аварии. Участниците в програмата придобиват базови и специализирани знания и умения в областта на методите за идентификация и оценка на риска, инженерни възстановителни технологии и ресурси за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие и комуникация между различните институции, отговорни за управление на риска от бедствия и аварии и намаляване на техните негативни последствия в съвременното общество.
За целта магистърът по „Инженерно осигуряване за защита от бедствия и аварии” придобива знания и умения в комплексна сфера, комбинираща технически и организационни познания и умения, които обогатят и доразвиват получената основа в това направление от завършената предходна образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”. В процеса на обучение студентите задълбочено се запознават и овладяват актуалните въпроси в областта на инженерното осигуряване за защита от бедствия и аварии чрез запознаване с: методи за оценка на риска от бедствия и аварии; гражданска сигурност при бедствия и криминално – терористична дейност по отношение на строителството; правно – икономически инженерни аспекти на защитата от бедствия и аварии; единната система за сигурност и защита от бедствия; националната и международната стратегия за защита от бедствия; превантивни мерки за намаляване на щетите от бедствия и аварийни ситуации; приложение на информационните технологии за организация и защита на населението от природни бедствия и аварии; подходи за управление на кризи и аварии, начини и възможности за комуникация между граждански и военни институции; политики за устойчиво развитие и интелигентни градове чрез превенция на кризи свързани с бедствия и аварии.
За постигане успешно овладяване на задълбочени комплексни знания и практически умения за инженерно осигуряване за защита от бедствия и аварии в програмата са включени избираеми курсове, разглеждащи специфични аспекти на строително-конструктивни системи, компютърни системи в строителството, строителни материали, експериментално изследване на строителни конструкции, пожарна и аварийна безопасност, свързани със задачи за превенция, проектиране на специални съоръжения, аварийно възстановяване и осигуряване на информираност на обществеността.
Магистърът по инженерно осигуряване за защита от бедствия и аварии придобива следните най-общи умения: интегрално прилагане на придобитите мултидисциплинарни и специфични знания като експерт, консултант или ръководител; оценка, анализ и правилна интерпретация на опасност, експозиция, уязвимост и риск; активно участие в разработване на стратегии, програми и планове за инженерно осигуряване на превенция и защита от бедствия и аварии; вземане на адекватни решения, комуникация и съответни мерки в случай на бедствие или авария; да формулира и решава проблеми за целите на научноизследователски проекти в сферата на инженерното осигуряване за защита от бедствия и аварии; да систематизира, анализира и използва възможностите за реализиране на проекти в областта на инженерното осигуряване за защита от бедствия и аварии; да организира мултидисциплинарни колективи за работа върху проблеми на инженерно осигуряване на превенция и защита от бедствия и аварии.
След завършване на пълния курс на обучението, магистърът по инженерно осигуряване за защита от бедствия и аварии може да изпълнява различни дейности и да поема съответни отговорности като експерт/ консултант ръководител в различни сфери като: структури за защита на населението и инфраструктурата към конкретни учреждения и/или специални съоръжения, държавната администрация и местната власт; управление на риска от бедствия и аварии в интерес на държавни институции и неправителствени организации; специализирани звена за мониторинг на сгради и съоръжения, съхранение и обработка на данни; научноизследователска дейност; образование и други сфери на социално политическия живот; да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър по инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии, образователно-квалификационна степен „магистър”.
Продължителност на програмата: 3 семестъра (два учебни и един дипломен).
Предназначение на програмата: Кандидатите за тази магистърска програма трябва да имат завършен пълен курс на обучение по специалностите от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”, област „Технически науки“ и да притежават образователна степен „магистър” или „бакалавър” със среден успех от дипломата най-малко добър. Критериите за прием са свързани с успех по определени дисциплини от курса на следването им. В случай на придобита образователно-квалификационна степен от друго направление от област 5, кандидатът ще бъде насочен към един предварителен семестър за придобиване на необходимите общи познания в областта на строителството.
Подборът на кандидатите се извършва от Деканата на Строителен факултет.
Кандидатите, завършили висше образование в чужбина по технически науки, предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Адреси за контакти:
Доц. д-р инж. Михаела Кутева – Генчева, отговорник на магистърската програма, ка¬тедра “Автоматизация на инженерния труд”, е-mail: mkouteva@gmail.com, kouteva_fce@uacg.bg и www.uacg.bg.