Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Архитектурна теория и критика / Описание

Описание

Архитектурна теория и критика - Магистър (MA) за магистри

Архитектурна теория и критика
Факултет Архитектурен факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-212

Телефон (+359 2) 963 52 45/666; +359 88 495 1079
Факс (+359 2) 865 31 48
E-mail dean_far@uacg.bg

Магистърска програма е предназначена за студенти със завършена степен Магистър по Архитектура - задочна форма. Продължителност на обучение: три семестъра, от които два с учебни занятия - лекции, упражнения и семинари и един семестър - дипломна работа.

ЕСФECПо проект BG051PO001-3.1.07 "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА"

 

 

Магистърската програма Архитектурна теория и критика стимулира критичен поглед върху развитието на съвременната архитектура и градско развитие на базата на знания в областта на историята на архитектурата и градоустройството и практическо приложение на теоретични постановки в професионалната архитектурна практика. 

Програмата се състои от група дисциплини, попадащи в сфера, надграждаща стандартното образование по архитектура, които чрез сканиране от дистанция на процеса на архитектурно проектиране имат за цел да оформят една нова гледна точка към архитектурната практика от мета-нивото на архитектурната култура като цяло. Програмата цели да разшири хоризонта на архитектурното познание като обучи архитектите да анализират процеса на проектиране през призмата на архитектурната теория и отчитането на специфичния културен контекст под формата на:

  • регионална и универсална пространствена култура
  • тенденции на развитие в съвременното изкуство
  • обществени масмедии и информационни мрежи
  • социални и политически визии
  • философски интерпретации на настоящето и времово-пространствения континуум

Магистърът по “Теория и критика на архитектурата” ще бъде подготвен със знания и умения в следните направления:

  • способност да самоанализира своя подход към архитектурното проектиране и да превръща спонтанния творчески процес на проектиране в систематичен и осъзнат метод и стратегия в практиката.
  • умение да проектира, анализирайки теоретично архитектурен подход в контекста на съвременното развитие на архитектурната култура, познавайки разнообразни тенденции, контексти, начини на архитектурен израз и стилистични похвати/езици.
  • да интерпретира и формулира критична оценка на настоящата архитектурна картина като дефинира мястото на съвременните архитектурни практики в общия културен контекст в глобален мащаб.

Програмата развива умения за творческо критично мислене и способности да се анализира съвременната архитектурна практика чрез разглеждане на архитектурните творби като инструменти, отразяващи определен стадий на културно развитие и социално-икономическа и политическа позиция.

Програмата се състои от дисциплини, които интегрират в архитектурната сфера разнообразни хуманитарни знания от области като философия, семиотика, история на изкуството и архитектурата, теория на научното познание, политология, културология, социология и др., оформящи един силно интердисциплинарен фокус на магистратурата. Основната база на дисциплините се гради върху постиженията на структурализма и пост-структурализма, а така също и върху широк спектър от съвременни философски тенденции като нео-материализъм и нео-марксизъм до нео-кантиански философски парадигми.

Изтъкнати специалисти в съответните области са поканени да развият горепосочения набор от интердисциплинарни знания чрез лекции, работилници и ръководство на самостоятелната работа на студентите, контролирайки високо качество на студентските разработки.

Дипломната теза се предвижда в две форми - теоретична част + графично представена проектна разработка на базата на теоретичната част във формат А1 или текстова разработка в рамките на 5000 думи, включваща проектантски елементи.

Придобитата квалификация след успешното завършване на програмата: магистър-архитект по Архитектурна теория и критика.

Предназначение на програмата: Съгласно Квалификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр.64/2002г.), програмата се ориентира към следните категории студенти от направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”:

  • Студенти, завършили магистърска програма по сп. Архитектура в страната;
  • Студенти, завършили магистърска програма по сп. Архитектура в чужбина;

Критериите за прием са свързани с успех по определени дисциплини от курса на следването им, владеене на английски език на ниво В1 или В2 и портфолио с архитектурни проекти на кандидатите.

За контакт:
доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова - координатор
Катедра „Теория и история на архитектурата”, Архитектурен факултет
тел: 865-03-12 / вътр.789