Начало / Обучение / Магистър след бакалавър и магистър / Енергийна ефективност в строителството / Описание

Описание

Енергийна ефективност в строителството - Магистър (MA) за бакалаври

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Енергийна ефективност в строителството
Учебен план
Анотации

Енергийна ефективност в строителството
Факултет Строителен факултет
Адрес

1046 София,
бул. „Христо Смирненски“ 1
Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313

Телефон (+ 359 2) 963 52 45/336; (+ 359 2) 963 52 45/410; +359 88 495 1702
Факс (+ 359 2) 865 66 74
E-mail dean_fce@uacg.bg

 Надвисналата над света климатична катастрофа прави ефективното използване на енергията особено важно. Сградите са сред най-големите енергийни консуматори и това трябва да се промени. Наближава срокът, в който България, като останалите страни от ЕС, трябва да подсигури всички нови сгради да имат близка до нулева консумация на енергия. Задачата не е лесна и за нея са нужни експерти, които да създават сгради с висока енергийна ефективност с помощта на подходящи архитектурни и строителни мерки, като интегрират в тях източници на възобновяема “зелена” енергия. Целта на настоящата магистърска програма е именно подготвянето на такива експерти по енергийна ефективност в строителството.
Учебният план включва задължителни, задължително-избираеми и свободно-из¬бираеми дисциплини.
Завършилите магистърската програма по "Енергийна ефективност в строителството" ще мо¬гат да се реализират като специалисти в областта на енергийната ефективност на сградите, специалисти по обследване и проектиране на енергийната ефективност на сградите, работещи на свободна практика, в общинските администрации, министерства и ведомства и др.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър по енергийна ефективност в строителството, образователно-квалификационна степен „магистър”.
Продължителност на програмата: два семестъра (една академична година). В зависимост от първоначалната завършена специалност на кандидатите се предвижда и допълнителен семестър. Дипломната теза се защитава пред държавна изпитна комисия, назначена в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.
Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на вис¬ше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5 “Технически науки” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър. Кандидатите трябва да имат завършен пълен курс на обучение по специалностите „Архитектура” или „Строително инженерство” от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, и да притежават образователна степен „магистър” или „бакалавър”. Завършилите степен „бакалавър” могат да кандидатстват за отпуснатите бройки по държавна поръчка като критериите за прием са свързани със средния успех от следването и дипломата. Останалите кандидати, както и тези с магистърска степен, могат да бъдат записани в платена форма на обучение, при условията на чл. 21 от Закона за висшето образование и заплащане на такси, определени от Академичен съвет.
Подборът на кандидатите се извършва от деканата на Строителен факултет.
Кандидатите, завършили висше образование в чужбина по технически науки, предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Адреси за контакти:
Доц. д-р арх. Стоянка Иванова – отговорник на магистърската програма, ръководител ка¬тедра “Автоматизация на инженерния труд”, тел.: 0899 966 332; 963-52-45/вътр. 303, е-mail: solaria@mail.bg и www.uacg.bg.