Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Софтуерни технологии в строителството / Описание

Описание

Софтуерни технологии в строителството - Магистър (MA) за бакалаври

Софтуерни технологии в строителството
Факултет Строителен факултет
Адрес

1046 София,
бул. „Христо Смирненски“ 1
Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313

Телефон (+ 359 2) 963 52 45/336; (+ 359 2) 963 52 45/410; +359 88 495 1702
Факс (+ 359 2) 865 66 74
E-mail dean_fce@uacg.bg

 Обучението в магистърската програма по „Софтуерни технологии в строителството” с образователно-квалификационна степен „магистър” има за цел да подготви специалисти за професионална изява като експерти, консултанти и софтуерни разработчици на информационни системи с фокус върху инвестиционния процес в строителството. С развитието на информационните технологии има нужда от все повече специалисти с компетенция както върху бизнес процесите, управлявани от различни информационни системи в строителството, така и върху внедряването, администрирането и разработването на модули върху тези системи. Съвременните специалисти от всички технически дейности (включително и в строителството) трябва да имат изключително висока квалификация като потребители, но също така и като специалисти, разбиращи процесите, които стоят зад системите. Една от най-актуалните задачи е добавяне на функционалности към вече съществуващите системи, както и интеграцията между тях. Настоящата магистърска програма ще отговори именно на тези съвременни потребности.
Учебният план включва задължителни, задължително-избираеми и свободно-избираеми дисциплини.
Завършилите магистърската програма по "Софтуерни технологии в строителството" ще мо¬гат да се реализират като специалисти в областта на web технологиите, бази данни, инженерно моделиране и създаване на инженерни математически модели, компютърни системи в строителството, строително-информационно моделиране (BIM), както и като специалисти при работа с програмни продукти в областта на строителното инженерство, архитектурата и геодезията.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър по софтуерни технологии в строителството, образователно-квалификационна степен „магистър”.
Продължителност на програмата: четири семестъра (три учебни и един дипломен).
Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с висше образование по специалности от професионално направление 5 “Технически науки” със среден успех от дипломата за висше образование най-малко добър.
Подборът на кандидатите се извършва от Деканата на Строителен факултет.
Кандидатите, завършили висше образование в чужбина по технически науки, предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Адреси за контакти:
Гл. ас д-р инж. Михаил Матеев – отговорник на магистърската програма, катедра “Автоматизация на инженерния труд”, тел.: 963-52-45/вътр.306, е-mail: mikeamm_fce@uacg.bg и mmateev.wordpress.com.