Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Пространствено планиране / Описание

Описание

Пространствено планиране - Магистър (MA) за бакалаври

Пространствено планиране
Факултет Архитектурен факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-212

Телефон (+359 2) 963 52 45/666; +359 88 495 1079
Факс (+359 2) 865 31 48
E-mail dean_far@uacg.bg

Магистърската програма по Пространствено планиране в Архитектурния факултет е предназначена за студенти със завършена степен на висше образование – редовна форма, обучение срещу заплащане.

Предназначение на програмата

В съответствие с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления програмата е ориентирана към следните категории студенти с придобито висше образование „бакалавър“ или „магистър“ от направления:

 • Администрация и управление
 • Архитектура, строителство и геодезия (без завършилите специалностите „Архитектура“ и „Урбанизъм“)
 • Биологически науки
 • Горско стопанство и туризъм
 • Енергетика
 • Икономика
 • Информатика и компютърни науки
 • История и археология
 • Комуникационна и компютърна техника
 • Науки за земята
 • Национална сигурност
 • Обществени комуникации и информационни науки
 • Политически науки
 • Право
 • Социология, антропология и науки за културата
 • Транспорт, корабоплаване, авиация

Перспективи за професионална реализация

Завършилите програмата ще могат да се реализират като експерти, изследователи и
консултанти в публичния сектор, в звената на държавната и общинската администрация, в частния сектор и в неправителствени организации в условията на нарастващите обществени потребности за интер-, мулти- и трансдисциплинен диалог и сътрудничество за устойчиво управление, устройство и ползване на националната територия. Програмата е полезна и за работещи в горепосочените сектори за развитие и актуализиране на знанията и уменията им в областта на пространственото планиране и управление с оглед подобряване на професионалната им ефективност и кариерното им развитие.

Придобита квалификация след успешното завършване на програмата: специалист по пространствено и градско планиране. Съгласно чл.10, 12, 13 от ЗКАИИП завършилите програмата нямат право на придобиване на ограничена или пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране.

Продължителност на обучение: 3 семестъра, от които 2 с учебни занятия и 1 дипломен. Програмата има за цел да разшири хоризонта на специалисти от различни професионални области върху пространствените аспекти на развитието и планирането, да подпомогне интердисциплинния диалог в процеса на пространственото управление, като открои специфичният им принос за регионалното и градско развитие и планиране.

Програмата изгражда в студентите:

 • знания, свързани с обекта на пространственото планиране:
  • природната и антропогенна среда;
  • устойчивото развитие и ефективното използване на ресурсите;
  • оценяването и управлението на околната среда, анализирането и прогнозирането на бъдещите обществени потребности;
  • характера, целите, теорията, историята и методологията на пространственото планиране;
  • инструментите за планиране и приложението им;
  • културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище;
  • политическия, институционален и правен контекст на урбанистичната практика и връзката на пространственото планиране с други видове планиране.
 • умения за:
  • концептуално мислене и практическо прилагане на концепциите чрез инструменти, мерки и проекти;
  • работа с инструменти, използвани в полето на урбанизма;
  • техники за събиране, обработка и анализ на данни, включително чрез използване на съвременни технологии;
  • техники и инструменти за графично представяне и пространствено моделиране;
  • методи за генериране на идеи и предложения в стратегическото планиране, мониторинг и оценка при приложението на стратегически и оперативни планове;
  • ефективна професионална комуникация, медиаторство и екипна работа в процеса на планиране.
 • отношение към:
  • пространственото планиране като дейност, адресирана към обществените потребности съгласно принципите на устойчивото развитие;
  • екипната мулти-, интер- , трансдисциплинна дейност в полето на урбанизма; социокултурните предпоставки в организацията на околната среда;
  • ценностите и етиката в професионалния диалог.