Начало / Обучение / Магистър след бакалавър и магистър / Опазване на културното наследство / Описание

Описание

Опазване на културното наследство - Магистър (MA) за бакалаври

Опазване на културното наследство
Факултет Архитектурен факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-212

Телефон (+359 2) 963 52 45/666; +359 88 495 1079
Факс (+359 2) 865 31 48
E-mail dean_far@uacg.bg

УАСГ обявява прием на студенти със завършена степен на висше образование „бакалавър“ и „магистър“ в НОВА магистърска програма по ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО към Архитектурен факултет – РЕДОВНА форма на обучение.

Условие за прием: Завършена степен на висше образование с издадена диплома за висше образование със степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“.

Приемът по държавна поръчка се осъществява за кандидати, завършили степен „бакалавър“ по специалности от направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“. При повече кандидати от отпусната бройка за прием по държавна поръчка (10 бр.) се извършва класиране при следните критерии:
• Среден успех от дипломата за висше образование.
• При равен среден успех от дипломата за висше образование, предимство имат кандидатите завършили бакалавърските специалности на УАСГ;

Таксата за обучение по държавна поръчка е 700 лв. годишно, съответно по 350 лв. за семестър.

Приемът в платено обучение се осъществява за кандидати, завършили магистърски специалности от направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, при условията на чл. 21 от Закона за висшето образование. Няма ограничение в бройката за прием.

Такса за обучение в платено обучение: 5026 лв.годишна такса съгласно решение на АС от 12 юли 2023 г., протокол No 40, за семестър – 2513 лв..

Продължителност на обучението: три семестъра (една и половина академична година).

ВАЖНИ ДАТИ:


От 04.09.23 г. до 21.09.23г. подаване на документи в канцеларията на Архитектурен факултет, корпус „А” на УАСГ в работни дни от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14 до 16 ч.

Необходими документи:
• Попълнено и подписано заявление за прием (по образец), същото като електронното;
• Диплома за висше образование с приложението – оригинал и копие. След проверка за вярност с оригинала от длъжностно лице, оригиналът се връща, а се задържа копието.

От 25.09.23 г. до 29.09.23 г. записване в канцелария на Архитектурен факултет, корпус „А” на УАСГ, в работни дни от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14 до 16 ч.

След одобрение от съответните комисии по специалности и обявяване на списък, кандидатите заплащат съответната семестриална такса и се издава заповед за записване. Допълнително, във факултетната канцелария на Архитектурен факултет, студентите се записват със студентска книжка, именник, медицинско удостоверение, 3 бр. снимки и други документи, изисквани от канцеларията. Студентите, приети по държавна поръчка, се ползват със всички права, предоставени по реда на съответните постановления (право на общежитие, стипендии, карта за градски транспорт и т.н.). (Забележка: Списъкът на одобрените кандидати се публикува на страницата на Архитектурен факултет и на катедра „История и теория на архитектурата“, в сайта на УАСГ, както и на таблото пред катедрата).
След одобрение от страна на приемащите катедра и факултет, от отдел „Учебни дейности“ се издава
Заповед на Ректора за записване след заплащане на съответната семестриална такса.

Начало на обучението – 2 октомври 2023 г., като студентите ще бъдат уведомени и ще бъде публикуван разпис на учебните занятия в сайта на АФ, СФ и ГФ, както и на страницата на катедра „История и теория на архитектурата“.

Ръководител на МП по ОКН – доц. д-р арх. Велина Панджарова, катедра „История и теория на архитектурата“, Архитектурен факултет, кабинет А701

При възникване на въпроси, можете да пишете на mp-okn-uaceg@abv.bg, или да се свържете с:
 
проф. д-р инж. Фантина Рангелова – E-mail: fantina_frp@abv.bg, моб.тел: 00359 886 88 25 92
доц. д-р инж.Лъчезар Хрисчев - E-mail: l.hrischev@abv.bg, моб.тел: 00359 898 615 832
гл.ас.д-р инж. Гергана Антова - E-mail: antova_fgs@uacg.bg, моб.тел: 00359 898779 888


Банкова сметка на УАСГ, по която се превеждат семестриалните такси
Получател: УАСГ
Банка: БНБ – ЦУ
IBAN: BG 84 BNBG 9661 3100 1745 01
BIC (код на БНБ): BNBG BGSD
Основание за плащане: трите имена, магистърска специалност, курс и ЕГН

Студентите могат да заплатят семестриалната си такса и на ПОС терминалните устройства в УАСГ.

 

КРАТКА АНОТАЦИЯ:
Магистърската програма “Опазване на културното наследство” е разработена в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, от колектив от научно-преподавателския състав на Архитектурен, Строителен и Геодезически факултети на УАСГ. Тя е естествено продължение на развиваните от 40 години образователни традиции на университета за обучение в уважение към наследените ценности в жизнената среда и едновременно с това адекватен отговор на осезаемата нужда от висококвалифицирани кадри за развитие на науката и практиката в тази област.
Основна цел на програмата е да формира специалисти с експертиза в основните направления на многообразния полидисциплинарен процес по опазване на недвижимите културни ценности.
Учебният план на програмата е разработен в съответствие със законовите изисквания за висшето образование в България, с международно установените съвременни принципи на дейността и с добрите практики на български и задгранични университети. В рамките на магистърската програма се разглеждат всички основни въпроси, свързани със съвременната теория за опазване на недвижимите културни ценности; с еволюцията на обществените представи за тяхната значимост; с международната и национална правна основа и институционална система за осъществяване на дейността; с основните форми за юридическа и териториално-устройствена защита на недвижимите културни ценности; с иманентната връзка на опазването на културното наследство с историческото познание за неговата същност; с традиционните строителни материали, техники и технологии, характерни за недвижимото културно наследство в региона, и със съвременните такива за осъществяване на консервационната намеса; с методическия подход за изучаване, документиране, обследване, оценка на състоянието и проектиране за консервация, реставрация и адаптация на културните ценности в полето на архитектурата, строителното инженерство и геодезията; със съвременните принципи за устойчиво управление; със социализирането на културните ценности чрез повишаване на тяхната достъпност, чрез съвременните средства за тяхната интерпретация, със средствата на музеографията и др.
Магистърът по “Опазване на културното наследство” придобива знания и умения в широк архитектурен, конструктивен, технико-икономически, управленски, правен и социален аспект на опазването на културно-историческото наследство, които обогатяват и доразвиват получената основа от завършената образователно - квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” в професионално направление 5.7 «Архитектура, строителство и геодезия». Това специфично надграждане и разширяване на познанията и подготовката за специалистите – архитекти, строителни инженери, геодезисти, ландшафтни архитекти и урбанисти, изисква в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и овладеят широк спектър от полидисциплинарни въпроси в областта на опазване на културното наследство.
Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: Магистър по “Опазване на културното наследство”.
Продължителност на обучението: Учебната програма е развита в рамките на три семестъра (една и половина академична година) и започва в началото на зимен семестър. Обучението включва лекционни курсове, упражнения, практики – в страната и в чужбина, и самоподготовка. Осъществява се под ръководството на преподаватели от академичния състав на УАСГ, от гост-преподаватели от задгранични университети, от изтъкнати специалисти с доказана в практиката експертиза и в сътрудничество с водещи фирми в областта на консервацията. Занятията се осъществяват в Центъра за върхови постижения «Наследство БГ» към УАСГ и във връзка с изградените към него Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) и Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН).
Обучението завършва с дипломна работа, която цели да представи придобитите професионални умения в областта на опазване на недвижимото културно наследство, проведени в мултидисциплинарен екип, максимално близо до реалната практика. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия, назначена в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.
Предназначение на програмата:
Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата се ориентира към студенти с висше образование, които притежават образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”:
Кандидати, завършили в чужбина, предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Практикуване на придобитата квалификация:
Завършилите специалността придобиват правото за вписване в Регистъра на лицата, които имат право да извършват дейностите по консервация и реставрация както и адаптация на материални културни ценности (съгласно чл.165 от ЗКН и чл.4 от Наредба № Н-3 ОТ 6 април 2011 на МК), могат да се реализират в инвестиционното проектиране за недвижими културни ценности и в устройственото планиране за територии с културен потенциал (в рамките на придобита с предходното образование проектантска правоспособност), в изпълнението на консервационно реставрационни работи по обекти на недвижимото културно наследство ( ЗКС, чл. 15, ал.4), в надзор в проектирането и строителството на недвижими културни ценности, в управление на недвижими културни ценности, в държавните институции и областни администрации за провеждане на политиката по опазване на културното наследсво, в неправителствени професионални и граждански организации с предмет на дейност, свързан с недвижимото културно наследство и други периферни области, свързани с развитие на културата, туризма, рекламата и др.
Условия за прием:
В платено обучение се приемат кандидатите, завършили специалности със степен „магистър“ от проф. направление 5.7 и със среден успех от дипломата не по-нисък от добър съгласно чл. 21 от ЗВО. За държавна поръчка могат да кандидатстват завършили специалности със степен „бакалавър“ от направление 5.7.
Критерии за подбор на кандидатите – среден успех от диплома за завършено висше образование в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.
Начало на обучението: от зимен семестър на учебната 2023/24 година.
 

Заявление за прием - държавна поръчка

 

Заявление за прием - платено обучение