Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ / Описание

Описание

Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ - Магистър (MA) за бакалаври

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ
Учебен план
Анотации

Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ
Факултет Архитектурен факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-212

Телефон (+359 2) 963 52 45/666; +359 88 495 1079
Факс (+359 2) 865 31 48
E-mail dean_far@uacg.bg

Магистърската програма по „УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЧРЕЗ СТРОИТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ (СИМ) / BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)“ е разработена в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2ОP001-2.016-0023/24.08.2021г. за „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР).

За контакти: инж. Росица Македонска – отговорник на магистърската програма, rmakedonska_fce@uacg.bg, тел. +359 882 047 722.

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО НОВАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЧРЕЗ BIM“

УАСГ обявява прием в платено обучение на студенти със завършена степен на висше образование „бакалавър“ и „магистър“ в НОВА магистърска програма по УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЧРЕЗ СТРОИТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ (СИМ) / BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) към Архитектурен факултет – РЕДОВНА форма на обучение.

Магистърската програма се осъществява съвместно в Архитектурния факултет на УАСГ и във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Академия на МВР. 

Условие за прием: Програмата е предназначена за студенти с придобита степен на образование бакалавър или магистър от област на висше образование 5. „Технически науки“. Кандидатите, завършили в чужбина, предварително преминават през процедура за признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършена степен на обучение в чуждестранни висши училища.

Годишната такса в платено обучение, съгласно решение на Академичен съвет на УАСГ, е общо за целия период на обучение 1200 лв.

Банкова сметка на УАСГ, по която се превеждат годишната такса
Получател: УАСГ
Банка: БНБ – ЦУ
IBAN: BG 84 BNBG 9661 3100 1745 01
BIC (код на БНБ): BNBG BGSD
Основание за плащане: трите имена, магистърска специалност BIM и ЕГН

Студентите могат да заплатят годишната такса еднократно или на две вноски от 600лв. и на ПОС терминалните устройства в УАСГ.

Продължителност на обучението: два семестъра с обща продължителност една академична година - 2 семестъра, от които един учебен семестър и един комбиниран семестър (учебен и дипломна работа пред Държавна изпитна комисия). Кредити по ECTS - 90. Повечето от дисциплините се предвижда да бъдат преподавани с отдалечен достъп.

ВАЖНИ ДАТИ:
- От 10.07.2022г. до 30.09.2022г. – предварително подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, което можете да намерите прикачено ТУК. Заявлението се подава подписано и сканирано на посочения в контакти имейл адрес.
- На 07.10.2022г. – обявяване на списък с приетите студенти
- От 10.10.22 г. до 14.10.22г. подаване на документи за записване в канцеларията на Архитектурен факултет, корпус „А” на УАСГ в работни дни от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14 до 16 ч.
- Начало на обучението – 19 октомври 2022 г., като студентите ще бъдат уведомени и ще бъде публикуван разпис на учебните занятия в сайта на АФ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за записване:
• Попълнено и подписано заявление за прием (по образец);
• Диплома за висше образование с приложението – оригинал и копие. След проверка за вярност с оригинала от длъжностно лице, оригиналът се връща, а се задържа копието.

След одобрение от съответната комисия по специалността и обявяване на списък, кандидатите заплащат съответната годишна такса и се издава заповед за записване. Допълнително, във факултетната канцелария на Архитектурен факултет, студентите се записват със студентска книжка, именник, медицинско удостоверение, 3 бр. снимки и други документи, изисквани от канцеларията. (Забележка: Списъкът на одобрените кандидати се публикува на страницата на Архитектурен факултет в сайта на УАСГ. След одобрение от страна на приемащия факултет, от отдел „Учебни дейности“ се издава Заповед на Ректора за записване след заплащане на съответната годишна такса.

Координатор на МП по СИМ/BIM – инж. Росица Македонска, Строителен факултет, кабинет Б747
При възникване на въпроси, можете да се свържете с: инж. Росица Македонска –
E-mail: rmakedonska_fce@uacg.bg, моб.тел: +359 882 047 722

 

КРАТКА АНОТАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА:

Магистърската програма по „УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЧРЕЗ СТРОИТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ (СИМ) / BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)“ е разработена в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2ОP001-2.016-0023/24.08.2021г. за „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР).

Строително-информационното моделиране (Building Information Modelling – BIM) е в центъра на цифровата трансформация на строителния сектор и застроената среда. BIM е цифрова форма на строителството и операции с активи. То обединява технологиите, подобренията на процесите и цифровата информация, за да се оптимизират радикално резултатите на проектите, както и операциите с активи. BIM е стратегически фактор, способстващ за подобряване на процеса на вземане на решения както за сградите, така и за инфраструктурните активи в публичния сектор, през целия им жизнен цикъл. BIM се прилага основно за нови строителни проекти, но решаващата му роля е да подпомага обновяването, реконструкцията и поддръжката на застроената среда. Ролята на BIM мениджъра е да изпълнява всички процедури в BIM базираното цифрово строителство по време на етапите на проектиране, изграждане и приключване на проекта. BIM мениджъра ръководи и поддържа използването на цифрови технологии за създаване и управление на BIM съдържание в строителния сектор.

Основната философия на програмата е да се преодолеят бариерите между строителните дисциплини и чрез обучение, базирано на проекти и задачи, да се даде възможност на професионалистите да работят в рамките на мултидисциплинарен, съвместен процес на проектиране и управление, базиран на международни стандарти и свързаните с тях професионални насоки. В крайна сметка същността на BIM не е свързана с технологии или процеси, а с хората и как техните познания могат да бъдат обединени в процес на сътрудничество, за да се предостави напълно интегриран проект, който отговаря на всички поставени цели и задачи.

Обучение: Учебният процес, от приема на студенти до завършването им, е организиран на базата на съгласувана учебна документация включваща: квалификационна характеристика, учебен план за специалността и учебни програми за отделните дисциплини. Учебният процес се осъществява в рамките на поредица от задължителни дисциплини с продължителност:
• Един академичен семестър – изучават се основни, общи и специализирани дисциплини;
• Втори академичен семестър - изучават се специализирани дисциплини и се разработва дипломна работа.

Основните принципи на учебния план са насочени към задоволяване на необходимостта от нови практически знания и умения на студентите чрез:
• Високо академично ниво на преподаване, което да осигури концептуално мислене и умения за практическо приложение на получените знания и умения;
• Включване на професионалисти от практиката в рамките на учебния процес;
• Осигуряване на съвместна работа със студенти от различни специалности от област на висше образование 5. „Технически науки“.
Занятията се провеждат под формата на лекции, упражнения и курсови проекти. Не е задължително студентите да имат предишен опит в работата с BIM софтуер. Изисква се активно участие на студентите в интерактивни комбинации от теоретични и практически занимания. Дипломирането се осъществява през третия семестър след успешно разработена и защитена дипломна работа или дипломен проект. Цялостният образователен процес е структуриран в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).

Обхват на знанията, уменията и компетентностите на BIM мениджъра: Чрез изучаваните дисциплини студентите се запознават с принципите на BIM и управление на проекти, проектиране и сътрудничество чрез BIM, икономически и бизнес анализ, финансов анализ и прогнозиране, как правилно да оценяват, планират и прилагат BIM върху проекти, как да структурират изисквания към информацията и планове за изпълнение на BIM, също така ще придобият необходимите технически умения за работа с BIM. Обръща се внимание на значимостта на управлението на информацията при строителните проекти и най-добрите практики за осъществяването му.

Магистърската програма е уникална за България и подходът към обучението е отличителен по отношение на конкурентните програми, достъпни в международен план. Търсенето на професионалисти с умения в прилагането на BIM технологиите за управление на процесите в строителството е много силно както на национално, така и на международно ниво. Той е в основата на нуждите на широк спектър от дисциплини в строителния сектор за професионалисти, квалифицирани в процесите на съвместно проектиране, изграждане и управление. Очаква се завършилите програмата да намерят работа както в рамките на собствените си дисциплини, така и в нововъзникващите съвместни кариери, тъй като BIM процесите стават все по-широко приети.

Реализация на завършилите специалисти: Придобитата магистърска степен подобрява знанията и уменията на завършилите студенти в различни аспекти, което им дава възможност да работят в много роли, свързани с изпълнението и внедряването на BIM:
• BIM мениджър, отговарящ за цялостната организация на инвестиционния проект;
• BIM мениджър, отговорен за цялостното намаляване на риска в строителния сектор;
• BIM мениджър, отговарящ за цялостната дигитална стратегия на проекта;
• BIM координатор, отговарящ за координирането на техническото изпълнение на BIM по проект;
• Дизайнер, работещ по проект с широко използване на BIM;
• Мениджър на проекти по проект с широко използване на BIM;
• BIM експерт, представляващ работодателите и техните информационни нужди;
• BIM експерт, представляващ изпълнителите и техните отговорности към BIM;
• Експерти, участващи в разработването и разпространението на BIM софтуер;
• Университети, колежи, професионални училища и частни образователни институции – като преподаватели.

Завършилите студенти също ще имат необходимите умения и знания, за да оптимизират работните процеси и да стимулират дигиталната трансформация в организации като:
• Проектантски бюра;
• Строителни фирми;
• Фирми за недвижими имоти;
• Компании за управление на проекти и консултации;
• Публични институции, участващи в обществените поръчки за сгради;
• Обществени институции, участващи в администриране на строителството;
• Изследователски институции в строителния сектор;
• Производители на строителни продукти.

Начало на обучението: зимен семестър на учебната 2022/2023 година.
Адреси за контакти: инж. Росица Македонска – отговорник на магистърската програма, rmakedonska_fce@uacg.bg, тел. +359 882 047 722.