Начало / Обучение / Магистър след бакалавър и магистър / Управление на водни ресурси / Описание

Описание

Управление на водни ресурси - Магистър (MA) за бакалаври

Управление на водни ресурси
Факултет Хидротехнически факултет
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-202

Телефон +359 884 358 084; (+359 2) 963 52 45/798
E-mail dean_fhe@uacg.bg
Уебсайт https://www.facebook.com/Faculty.of.Hydraulic.Engineering/

 

Специалността е свързана с оценката на количеството и качеството на водните ресурси, на тяхното използване за различни цели и възникналото в резултат от това въздействие върху околната среда. Придобиват се знания за структурата, елементите и начина на действие на водоснабдителните, канализационните, хидроенергийните, напоителните и отводнителни системи, както и за корекциите на реки и брегозащитните съоръжения. Получава се необходимата информация за оценка на качествата на водите и почвите, както и за възможностите за пречистване на водите.

Дипломираните специалисти имат компетенции за анализ на водностопански системи, извършване на водостопански проучвания и разработване оптимални схеми за комплексно използване на водите.

Обучението е с продължителност 1,5 години (2 учебни семестъра и 1 семестър за разработване и защита на дипломна работа), в редовна форма, срещу заплащане. Специалността е предназначена за бакалаври или магистри, завършили специалности от област на висшето образование 5. “Технически науки” или от професионални направления 3.8. „Икономика“, 3.7. „Администрация и управление“ и 4.4. „Науки за земята“, с успех от дипломата за висше образование най-малко „добър“.