Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Хидростроителство - защитена специалност / Описание

Описание

Хидростроителство - защитена специалност - Магистър (MA)

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Хидростроителство - защитена специалност
Учебен план
Анотации

Хидростроителство - защитена специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-202

Телефон +359 884 358 084; (+359 2) 963 52 45/798
E-mail dean_fhe@uacg.bg
Уебсайт https://www.facebook.com/Faculty.of.Hydraulic.Engineering/

Специалност „Хидростроителство“ (ХС) е единствената инженерна защитена специалност в България. Студентите са освободени от заплащане на семестриални такси и имат възможност да кандидатстват за специални, допълнителни стипендии.


Специалност „Хидростроителство“ е най-широко профилната инженерна специалност в УАСГ. В нея се обучават специалисти по язовири, хидроенергийни системи, напоителни и отводнителни системи, пристанища, брегозащитни съоръжения, диги и корекции на реки – национална инфраструктура от изключително значение за обществото в условията на климатични промени, пряко свързана с националната сигурност.


Предлагат се две специализации – Хидротехническо строителство (ХТС) и Хидромелиоративно строителство (ХМС), като обучението покрива националните изисквания за получаване на пълна проектантска правоспособност по съответните специалности към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Дипломирането в специалност „Хидростроителство“ дава права да се изпълнява дейността „оператор на язовир“, като позволява и реализация в различни сфери на водния сектор.