Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Строителство на сгради и съоръжения - английски / Описание

Описание

Строителство на сгради и съоръжения - английски - Магистър (MA)

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Строителство на сгради и съоръжения - английски
Учебен план
Анотации

Строителство на сгради и съоръжения - английски
Факултет Строителен факултет
Адрес

1046 София,
бул. „Христо Смирненски“ 1
Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313

Телефон (+ 359 2) 963 52 45/336; (+ 359 2) 963 52 45/410; +359 88 495 1702
Факс (+ 359 2) 865 66 74
E-mail dean_fce@uacg.bg

 Строителният факултет има богата история и традиции – той е първият факултет в най-старото българско висше техническо училище. Днес в него се обучават най-много от студентите с инженерна специалност. Факултетът разполага със съвременна учебна и лабораторна база. В него преподават висококвалифицирани преподава¬тели, изтъкнати специалисти, учени. Лабораториите на факултета са акредитирани за провеждане на изпитване на строителни материали и изделия, за изследване на елементите и съединенията на стро¬ителните конструкции, за статично и динамично изследване на конструкциите и на технологиите за тяхното изграждане. Факултетът разполага с много добра електронна информационна мрежа и с учебно-изчислителни лаборатории за своите студенти и докторанти.

Строителният факултет е член на Съвета на строителните факултети заедно с десетки сродни факултети от Германия, Швейцария, Австрия и страните от Централна Европа, както и на Европейския институт за следдипломно обучение (EIPOS); Студент¬ската секция на факултета е европейски координатор на международната асоциация на студентите по строително инженерство (IACES). Факултетът е традиционен притега¬телен център за студенти от различни страни. Възпитаници на Строителния факултет работят успешно в десетки страни от света.

Специалността Строителство на сгради и съоръжения (с предишно наименование Промишлено и гражданско строителство) е престижна и широкопрофилна, като подготвя абсолвентите си за богат спектър от дейности в областта на строителството. Завършилите строителни инженери получават дипломи за висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” и могат да се реализират професионално в строителни фирми, проектно-конструкторски бюра, фирми за производство на строи¬телни изделия, инвестиционни звена, в публичната администрация и в научноизследователски звена, образователни и кредитни институции, инвестиционни и управленски органи, както и стопански субекти на пазара на недвижимите имоти. Абсолвентите получават необходимите знания и умения за извършване на проектно-конструкторска, проучвателна, инвестиционна, технологична и управленска дейност в областта на строителството, експлоатацията и реконструкцията на жилищни, обществени, промишлени и селско-стопански сгради и съоръжения. Дипломираните инженери имат знания и умения за проучване, проектиране, строителство и експлоатация на различни видове сгради и съоръжения; всички дейности по инвестиционния цикъл при реализацията на строителните инвестиционни проекти от проучвателните и проектни работи до въвеждането им в експлоатация. В процеса на подготовката на специалистите се поставят високи изисквания с оглед да се придобият горните умения.

Срокът на обучение в редовната форма е 5 години и включва 9 учебни семестъра и 1 семестър за разработване и защита на дипломна работа, а в задочната е 6 години, съответно с 11 учебни и 1 дипломен семестър. Специалността предоставя възможност за две специализации – “Конструкции” и “Технология и организация на строителството”.

От учебната 2009/2010 година по специалността е въведено и англоезично обучение за български и чуждестранни студенти. Приемът на български студенти в англоезичната специалност се осъществява с конкурс за специалността и изпит по английски език. Повече информация за балообразуването и изпита по английски език се предоставя в Правилника за приемане на студенти. Освободени от изпит по английски език са завършилите английски езикови гимназии, кандидатите от випуск 2008 и след него, с положен държавен зрелостен изпит по английски език с оценка не по-ниска от добър (4,00) и притежаващите международно признати сертификати за владеене на езика с ниво В1 или В2, както и изкаралите теста IELTS с резултат 5.0.

Това алтернативно обучение дава шанс на студентите да овладеят отлично още от студентската скамейка сложната специализирана инженерна терминология в областта на строителното инженерство и ще ги направи още по-конкурентноспособни на европейския трудов пазар.