Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Управление в строителството / Описание

Описание

Управление в строителството - Бакалавър (BA)

Управление в строителството
Факултет Строителен факултет
Адрес

1046 София,
бул. „Христо Смирненски“ 1
Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313

Телефон (+ 359 2) 963 52 45/336; (+ 359 2) 963 52 45/410; +359 88 495 1702
Факс (+ 359 2) 865 66 74
E-mail dean_fce@uacg.bg

Завършилите строителни инженери получават дипломи за висше образование със степен „бакалавър“ – строителен инженер по управление в строителството и могат да се реализират професионално в строителните фирми, проектантски бюра, фирми за строителен надзор, строителни производствени предприятия, инвестиционни бюра, консултантски фирми, мениджърски и фасилити мениджмънт компании, в публичната и общинската администрация, в научноизследователски звена, и като специалисти - консултанти на свободна практика.

Специалността е с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, в редовна форма, със срок на обучение 4 години. Обучението е структурирано в седем учебни семестъра и един дипломен семестър. Бакалавърската програма по „Управление в строителството” е разработена и има за цел да отговори на нарастващите нужди на строителната практика от специалисти – строителни мениджъри на входно ниво, като ги подготви за широк спектър от дейности, свързани с организирането, планирането и управлението на процесите през целия жизнен цикъл на строителните инвестиционни проекти.

Завършилите студенти ще бъдат подготвени да планират и управляват всички аспекти и ресурси на строителни инвестиционни проекти, включително: бюджет, специализирана работна ръка, подизпълнители, логистика доставчици, материали, оборудване, графици, качество, риск, договори, контрол по безопасност и здраве, и охрана на труда. Строителните мениджъри участват в разработването, проектирането и изграждането на публични и частни проекти, организирането и провеждането на търгове в строителството, като спомагат за определянето на тяхната технико-икономическа ефективност, прилагането на иновативни методи, подходи, технологии и строителни материали и системи, планове и графици. Те обезпечават навременното развитие на проекта и съпътстващите дейности, гарантираното спазване на предписанията на архитектурните и инженерни проекти, спецификации и действащите норми в строителната практика; проследяване на разходите за строителство и администриране на договорите.

След завършването си, студентите ще познават и прилагат основните принципи на строителното предприемачество и бизнес, ще могат да работят ефективно с висшето ръководство на персонала, за да се планират и насочат процесите на управление и контрол на строителството, включително документиране и обсъждане на критични проблеми с представители на ръководителите на проекта, дизайнери, потребители, държавни агенции, подизпълнители, доставчици, инспектори, техници и други.

По време на своето обучение, студентите ще изучават основополагащите дисциплини на строителното инженерство с акцент към технология, организация и управление на строителството, икономика на строителството, маркетинг и предприемачество, технико-икономическа оценка на инвестиционни проекти, ценообразуване в строителството, управление на проекти в строителството във всички аспекти на строителния инвестиционен процес, оценка на разходите, календарно планиране, бюджет, управление на качеството и риска на проекта, управление на строителните отпадъци, принципи на устойчивото строителство, строителна физика, европейски норми и договори в строителството, съвременни софтуерни продукти за управление на строителните проекти и процеса като цяло, иновации в строителната практика, осигуряване на безопасност и здраве, и охрана на труда на строителната площадка, пожароустойчивост на строителните конструкции, и др. Всички завършили тази специалност ще могат да кандидатстват за проектантска правоспособност по част „Организация и изпълнение на строителството“.

Завършилите тази специалност могат да продължат обучението си във:

  • Всички магистърски програми към Строителния факултет;
  • Всички икономически магистърски програми;
  • Всички магистърски програми по мениджмънт.