Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Геодезия - регулирана професия / Описание

Описание

Геодезия - регулирана професия - Магистър (MA)

Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Ректорат, етаж 2, 209Р

Телефон 0884 94 69 53
E-mail dean_fgs@uacg.bg

Специалността „Геодезия” (първоначално под наименованието „Земемерно инженерство”) е една от първите две специалности, които се откриват през есента на 1942 г. със създаването на Висшето техническо училище (ВТУ) в България, т.е. това е специалност с вече 79 годишна непрекъсната история.

Традициите и репутацията на тази специалност, съчетана с покриването на Държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираните професии „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ и „Инженер в инвестиционното проектиране“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ означават само едно – възможност за 100 % професионална реализация и работа по специалността, както в страната, така и в чужбина.
 

Специалността „Геодезия” е широкопрофилна и като такава има акредитация от Националната агенция по акредитация и оценяване, като специалност от регулираните професии „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ и „Инженер в инвестиционното проектиране“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Квалификационна характеристика специалност "Геодезия"

Под регулирана професия нашата държава има предвид:
• дейност включена в Списъка на регулираните професии в Република България;
• дейност от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората;
• дейност упражняването на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в призната от държавата професионална организация. 

Студентите, завършили специалност „Геодезия” получават 4 правоспобности:
· за дейности по кадастъра;
· за дейности по геодезия;
· за дейности по картография;
· за дейности в инженерното инвестиционно проектиране част геодезия.

Традициите и репутацията на 79 годишната ни специалност, съчетана с покриването на Държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от от регулираните професии „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ и „Инженер в инвестиционното проектиране“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ и упоменатите по-горе правоспособности означават само едно – възможност за 100 % професионална реализация и работа по специалността, както в страната, така и в чужбина.

Знанията, уменията и компетенциите, които се придобиват по време на обучението, дават възможност на нашите студенти да се реализират професионално в: държавни, общински и частни фирми, банки, органи на държавна и местна власт, проектантски бюра, научно–изследователски звена и институти, средни и висши училища и др.

Много силен акцент в обучението е придобиването на необходимите знания и умения за работа със съвременни (гео)информационни технологии при набиране, визуализиране, съхранение, разпространение на данни/информация с цел изучаване на системата Земя – геоинформационни системи (ГИС), лазерно сканиране, глобални навигационни спътникови системи, тримерни/четиримерни и т.н. модели под/върху/над земната повърхност и др.

За всички свои студенти Геодезическият факултет при УАСГ осигурява:
• необходимия базов и специализиран софтуер за целия срок на обучението – MS Office, MS Excel, MS Power Point, MS Visual Studio, всички продукти и решения на Autodesk за професионално направление „Архитектура, стоителство и геодезия”, Quantum GIS, ТПЛАН, CADIS, Leica Office, продукти и решения на ESRI и Bentley (за територията на УАСГ), Trimble Business Center (за територията и базите на УАСГ), специализирани решения и разработки на преподаватели от факултета и/или университета;
• висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор с университета и практическо обучение в реални условия;
• судентски мобилности за обучение и/или с цел практики в 25 университета от 16 държави в Европа по програма Erasmus+ на Европейския съюз в областта на висшето образование.