Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Описание

Описание

Транспортно строителство - Магистър (MA)

Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус Б, етаж 3, Б-317

Телефон (+359 2) 966 22 01; (+359 2) 963 52 45/590; +359 884 951 435
Факс (+359 2) 965 50 79
E-mail dean@fte-uacg.bg, ...
Уебсайт http://www.fte-uacg.bg/

Инженерът по транспортно строителство – специализация “Пътно строител¬с¬тво” обслужва проектирането, строителството и поддържането на пътища, градски транспортни комуникации, пътни съоръжения (мостове, тунели, летища и др.), плани-рането, организацията и управлението на движението, безопасността на движението по пътищата и улиците и др. Завършилите специализация “Пътно строителство” могат да работят като проектанти в областта на автомагистралите, пътищата, улиците, градските комуникации, транспортните съоръжения и др. Те могат да работят в строителни орга-низации и фирми по пътно строителство, инженерингови организации, инвеститорски, надзорни и контролни звена, звена за поддържане на транспортните съоръжения, а така също и в строителни и научни организации и в общински служби по проблеми на път-ното строителство, движението и благоустройството.


Инженерът по транспортно строителство – специализация “Железопътно стро-ителство” получава квалификация в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на железопътни линии и комплексни транспортни обекти: гари и гаро¬ви съоръжения; железопътни съоръжения, като мостове, тунели и др.; специални желез¬ници, като въжени линии, трамвайни и други релсови пътища, метрополитени, приста¬нища и др. Завършилите специализация “Железопътно строителство” могат да работят в проектантски, строителни, инженерингови, научно-изследователски и други зве¬на, организации, ведомства и фирми от областта на железопътния и на градския релсов транспорт – трамвайни линии, метрополитени, въжени линии, пристанища, гари, га-ровите и др. транспортни съоръжения и комплекси, както и по поддържането и експло-атацията на обектите от посочената сфера.


Специали¬зацията “Строителство на транспортни съоръжения” към специалността акцентира и дава по-разширена подготовка, свързана с проектиране, изграждане и поддръжка на раз¬лични видове транспортни съоръжения като мостове, тунели, пристанища, метрополи¬тени и др.
Успешно завършилите студенти от Факултета по транспортно строителство получават дипломи за висше образование на образова¬телно-квалификационна степен “магистър” с професионална квалификация „строителен инженер по транспортно строителство”.
Приемът по специалността е в задочна и редовна форма на обучение. Срокът на обучение в редовната форма е 5 години, а в задочната – 6 години.

Структура и съдържание на обучението
Брой семестри

 • 9 + 1 дипломен ТС
 • 10+1 дипломен ТС немски

Видове дисциплини

 • Основни задължителни:
 • Фундаментални: Математика, физика, програмиране, чужди езици и др.
 • Общоинженерни: Теоретична механика, Съпромат, Строитена статика, Земна механика, Строителни материали и др.
 • Специализирани: Стоманобетон и стоманобетонни конструкции, Проектиране на пътища и възли, Проектиране и строителство на жп линии, Строителство на пътища, Стоманобетонни мостове, Стоманени мостове, Тунели, Пристанища, Аеродруми, Въжени линии и др.

Академична и практическа част на обучението
Обучението се извършва в сградата на университета в центъра на София, корпус Б.
Практическото обучение започва в лабораториите на университета (над 60) и продължава с учебни, производствени и преддипломни практики във фирми и организации.

Факултетът разполага с лаборатории по:

 • Инженерна геология
 • Геотехническа лаборатория
 • Пътностроителна лаборатория
 • Железопътна лаборатория
 • Лаборатория по транспортни съоръжения
 • Компютърна зала 516
 • Математическа лаборатория
 • Компютърна лаборатория по ГИС

Випускниците от специалността
Получават квалификация строителен инженер по транспортно строителство и възможност за реализация в:

 • Прооектиране, строителство, ремонт и поддържане на транспортни обекти
 • Инвеститорски и строителен контрол

Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ – www.uacg.bg.

Академичната учебна година обхваща два семестъра – зимен и летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики.

 • Учебна практика по геодезия
 • Учебна практика по строителни машини
 • Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология
 • Учебна практика по строителна статика
 • Учебна практика по инженерна геодезия
 • Учебна практика по CAD
 • Учебна практика по специалността
 • Учебно-производствена практика
 • Преддипломна практика

Зимната ваканция е около една седмица, а лятната е с продължителност от месец и половина през месец август и първата половина на септември.

Фото галерия

 • В лабораторията
 • Строеж на пътен възел