Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране / Описание

Описание

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране - Магистър (MA)

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Учебен план
Анотации

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Факултет Архитектурен факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-212

Телефон (+359 2) 963 52 45/666; +359 88 495 1079
Факс (+359 2) 865 31 48
E-mail dean_far@uacg.bg

От 2017 г. към Архитектурния факултет на УАСГ е открита специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“ (ЛАЛП) със срок на обучение 5 години, разпределени в 9 учебни семестъра и един дипломен.

Приемът на кандидатите по специалността ЛАЛП се осъществява след завършено средно образование с конкурсен изпит по математика или с оценки от ДЗИ по математика и български език и литература (за кандидатите с дипломи за средно образование, издадени след 2008 г.), както и с изпит по рисуване I част (перспектива). Специалността има за задача да подготви ландшафтни архитекти, които да притежават специална подготовка за защитата, опазването, съхраняването и устойчивото развитие на околната среда – нашата жизнена среда на обитаване, работа и отдих, и на нейната организация и естетизация в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Подготовката на бъдещите специалисти осигурява знания и практически умения, засягащи формирането на пространствената среда на ландшафта и неговите композиционни прийоми, както и фундаментално-приложните аспекти, подаващи базовата и специализиращата подготовка на професионално обучение. Ландшафтното планиране е интердисциплинарна дейност, свързана с широк кръг основни научни области като биология, геология, 36 климатология, социология, психология и др. То обхваща и синтезира научните познания и опита на различни специалисти с отношение към екологично ориентираното използване на природните ресурси и развитие на икономиката.

След дипломирането си ландшафтните архитекти ще имат практическата възможност да анализират, проучват, изследват, проектират и участват в изграждането на териториалните комплекси със специфичен облик и образ – ландшафт, парковата среда в урбанизирани и неурбанизирани територии, прилагайки композиционните принципи за обемно-пространствената изграденост на средата. Ландшафтният архитект се реализира във всички етапи на инвестиционното проучване и проектиране от териториален и пространствен характер като туризъм, строителство на озеленени площи и други в областта на паркоустройството и ландшафтното устройство.

Квалификацията „магистър – ландшафтен архитект“ осигурява основата за пълна правоспособност за проектиране и надзор, както и за експертното практикуване в професионалните организации и ведомства. Магистърът по ландшафтна архитектура е и експерт в областта на екологията и съпътстващия я контрол на различни пространствени дейности.

Списък на водещите преподаватели по дисциплини

Брошура за специалност Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране