Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Описание

Описание

Хидромелиоративно строителство - Магистър (MA)

Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-202

Телефон +359 884 358 084; (+359 2) 963 52 45/798
E-mail dean_fhe@uacg.bg
Уебсайт https://www.facebook.com/Faculty.of.Hydraulic.Engineering/

Широкопрофилна инженерна специалност  (виж брошура) от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране".
От учебната 2017/2018 година "Хидромелиоративно строителство" е специализация към специалността "Хидростроителство".
Кандидатстването е съгласно правилника за приемане на студенти.


Хидромелиоративното строителство обхваща проучването, проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и системи за напояване и отводняване на земеделски земи, спортни терени, паркове, градини и дворни места, както и на корекции на реки във и извън населени места с цел борба с наводненията и вредното въздействие на водите.

 СПЕЦИАЛНОСТТА

В специализация "Хидромелиоративно строителство" (ХМС) на защитената специалност "Хидростроителство", освен изучаваните основни инженерни дисциплини, студентите тясно се специализират в характерните само за хидромелиоративното строителство сфери.

квалификационна характеристика

Предимства
Единствено в специалност ХМС студентите се обучават в проектирането и строителството на:
► Системи за капково напояване и дъждуване
      (за земеделски земи, спортни терени и зелени площи)
► Дренажи и отводнителни системи
      (на земеделски земи, спортни терени, промишлени зони)
► Корекции на реки и системи за защита от наводнения
► Мелиоративни помпени станции
► Рибарници (Рибовъдни стопанства)
► Водни ефекти и специални съоръжения

Привилегия
на завършилите специализация ХМС са:
► Изследването и управлението на водни ресурси
► Проектирането на хидротехнически съоръжения
     (язовири, язове, водоеми, канали, тръбопроводи и др.)
► Оптимизирането на хидромелиоративни системи
     (тръбни мрежи, помпени станции, язовири и др.)
► Проектирането на рекултивация на земи
► Експертните оценки на земеделски земи
► Съставянето на доклади за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и
     екологични оценки (раздел почви и води).

Възможност
за работа във всички сфери на строителството.
►Специалността ХМС е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация
    (НАОА).
►Само в УАСГ се подготвят строителни инженери по специалност ХМС.

Дипломи
• Завършилите студенти получават степента „Магистър“ с професионална квалификация „строителен инженер по хидромелиоративно строителство“.
• Само дипломата от УАСГ позволява придобиването на лиценз за пълна проектантска правоспособност по специалност ХМС от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
• Дипломите на УАСГ са признати от FEANI (Европейска асоциация на строителните инженери).

РЕАЛИЗАЦИЯ

Дипломата позволява последващо обучение за:
►Научно-образователната степен „Доктор“
► Степен „Магистър“ по други специалности от направление „Технически науки“
Над 80% от дипломираните студенти от специалност ХМС през последните години се реализират в сферата на строителството като:
► Експерти в министерства
(Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие)
► Експерти в държавни агенции и дирекции
(Дирекция „Хидромелиорации“, Басейнови дирекции и др.)
► Експерти в банки и кредитни институции
► Проектанти в частни фирми
(свързани с напояване, поливна техника, водни ефекти, дренажи)
► Консултанти в частни фирми
(свързани с търговия на помпи, тръби, арматури и фитинги)
► Строителен надзор в надзорни фирми
► Технически ръководители в строителни фирми
► Оценителни на недвижими имоти
► Участници в екипи, изготвящи доклади за ОВОС
► Научни работници в институти
► Преподаватели в професионални гимназии и университети

МИНАЛО И БЪДЕЩЕ

Минало
• Специалност ХМС е най-старата хидроинженерна специалност в България.
• От 1947 г. до днес са обучени над 3000 студенти
• ХМС инженерите са високо оценявани и търсени в чужбина. Наши специалисти са проектирали и построили напоителни системи за над 3,5 млн. декара в Куба, Мозамбик, Алжир, Мароко, Кипър и др.
• У нас през последните 50 години ХМС инженерите са били в основата на изграждането на над 10 млн. дка напоителни системи; над 1600 км диги, повече от 2600 помпени станции, над 2000 малки язовира, хиляди съоръжения

Бъдеще
Водата ще бъде най-ценният ресурс през ХХІ век.
♦ Глобалните промени в климата налагат подготвянето на специалисти както за предпазване от наводненията, така и за борба със засушаването.
♦ До 2020 г. по „Програма за развитие на селските райони“ ЕС ще насочи към България значителни средства в земеделието – сфера, пряко свързана със специалност ХМС.
♦ Очаква се трайна тенденция на инвестиране в земеделието, предвид световния проблем с изхранване на населението.
♦ Възстановяването на напоителните системи в България е неминуемо, защото няма модерно и конкурентоспособно земеделие без напояване (ярък пример за това е съседна Гърция).
♦ Отглеждането на зеленчуци е невъзможно без напояване.
♦ Все по-разрастващите се масиви с лозя у нас се нуждаят от напояване, за достигане на устойчиви високи добиви.

КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Кандидатстване
ВЪЗМОЖНО Е КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ (БЕЗ ИЗПИТ)
по желание на кандидат-студентите.

През 2014 г. състезателният бал се формира като сума от :
► най-голямото число от:
      ♦ оценката от приемния тест по математика, умножена по 3; 
      ♦ оценката от матура по български език и литература, умножена по 2,5;
      ♦ оценката от матура по математика, умножена по 2,5;
      ♦ оценката от матура по физика, умножена по 2,5.
► оценката по матеметика от дипломата; 
► оценката по физика от дипломата.
При кандидатстване по документи максималният възможен бал е 27,0.
При кандидатстване с приемен изпит (тест) по математика максималният възможен бал е 30,0.

Подробности за начина на кандидатстване и прием са публикувани на сайта на УАСГ , раздел
КАНДИДАТСТВАНЕ

Обучение
Структура и съдържание

► Обучението е с продължителност 5 години (10 семестъра, от които 9 с аудиторни занятия и
     един за разработване на дипломна работа).
► Придобиват се минимум 300 точки по Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).
► Изучават се общо 51 дисциплини (13 основни, 38 инженерни и конструктивни и 6 нетехнически).
► Възможно е допълнително да се посещават свободно избираеми (факултативни) дисциплини,
     като придобитите ECTS точки се прибавят към основните.
► УАСГ има капацитет и може да осигури общежития за всички приети студенти извън София.

Академична и практическа част на обучението
► Обучението се провежда под формата на лекции, упражнения, учебни практики и стажове,
     както и чрез самостоятелна подготовка.
► Практическите познания се осигуряват чрез:
        ♦ разработване на курсови проекти по инженерните дисциплини (в часовете за упражнения);
        ♦ опознавателни екскурзии (през VІІІ семестър и в учебните практики);
        ♦ учебни стажове.
През първите 6 семестъра се изучават основните и общоинженерните дисциплини, а в следващите 3 семестъра – специализиращите. В ІХ семестър обучението е в един от двата избираеми профила – „Напоителни системи“ или „Отводнителни системи“. 

Академичната учебна година
Учебната година обхваща:
► Два семестъра, всеки по 15 седмици със занятия и 1 седмица за заверки:
        ♦ зимен – от средата на септември до началото на януари;
        ♦ летен – от средата на февруари до началото на юни.
► Изпитни сесии:
        ♦ зимна - след зимния семестър (4 седмици, плюс 1 седмица за поправителна сесия);
        ♦ лятна - след летния семестър (4 седмици); 
        ♦ поправителна сесия - в началото на септември (2 седмици).
► Учебни практики и стажове - около 1 месец (юли).

Зимната ваканция е една седмица (през февруари), а лятната е от месец август и до средата на септември.

Фото галерия