Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление на водни ресурси

Управление на водни ресурси

Студентите по специалност “Управление на водните ресурси” се обучават в образователно-квалификационна степен "магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" от област 5 “Технически науки” и професионални направления 3.8. „Икономика“, 3.7. „Администрация и управление“ и 4.4. „Науки за земята“. Срокът на обучение включва 2 учебни семестъра и 1 семестър за разработване и защита на дипломна работа.