Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Геодезия - регулирана професия / Дисциплини /

Пътища и железници

Пътища и железници

          Дисциплината "Пътища и железници" дава на студентите от специалността "Геодезия" основни знания за: - проектиране и строителство на автомобилни и железни пътища; - основните трасировъчни елементи на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил; - строителство на основните елементи на пътя: настилки, окопи, откоси ; - проектиране на основните елементи на железопътните трасета в план, надлъжен и напречни профили; - основните елементи на железния път (горно и долно строене) и прилежащите му съоръжения.

         АНОТАЦИЯ

        Целта на дисциплината “Пътища и железници” е да даде на студентите от специалността “Геодезия” основни знания за проектирането и строителството на автомобилни и железни пътища. Разделът проектиране запознава студентите с трасировъчните елементи на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил- прави, хоризонтални криви, преходни криви, надлъжни наклони, вертикални криви и други и начините за определянето им. Разделът строителство обхваща конструктивните елементи на пътя като инженерно съоръжение, настилки, окопи, земни работи, оразмеряването и изпълнението им при пътното строителство и устройство на железопътното горно и долно строене, жп съоръжения и гари при железопътното строителство.

         Преподаваният материал е в тясна връзка с нуждите на инженера- геодезист в практиката, за приложението на геодезическите работи при проектиране и строителство на пътни и железопътни обекти.

          Разработването на курсов проект дава възможностост на студентите да приложат получените на лекции знания и да придобият опит и умения за самостоятелна и в екип работа по проекти и строителни обекти. А обектите най-често са комплексни и разработването им изисква знания, както в областта на Геодезията, така и в областта на транспортното строителство.
 

Конспекти

Пътища и железници
проф. С. Тодоров, доц. Яг. Тодорова

Учебни материалиКурсови задачи и задания

Геодезия - Задания 2022
Карти със задания

Геодезия - Задания 2023
Карти със задания

Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща