Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Архитектура / Дисциплини /

Рисуване и моделиране

Рисуване и моделиране
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Рисуване и моделиране
Водещ преподавател доц. д-р Панчо Куртев

Рисуване: Форма и пространство. Ориентация на пространството с изобразителни средства в принципите на формалната композиция. Функции на цвета – пространствена, структурна, изобразителна. Техники при рисуването – с акварел, темпера и пастел. Цвят, линия, фактура. Самостоятелни и творчески решения с тези изразни средства.

 

 

МОДЕЛИРАНЕ

 Конструктивни аспекти във формообразуването.

Влияние на външни фактори в процеса на изграждане на формата.

    Програмата в пети модул на дисциплината Моделиране е съсредоточена върху осмисляне художественото въздействие на конструктивния аспект на формата, акценирайки върху поведението на изграждащите я елементи спрямо различни физически влияния - натиск, опън и други.

   Задачите в модула са съобразени с влиянието на гравитацията както и с някои физически свойства на елементите - твърдост, тежест и т.н.

   Целите на упражненията, застъпени в пети модул, са студентите по архитектура да придобият знания и умения за:

  • организиране на пространствени системи, отчитайки конструктивните свойства на съставляващите ги елементи; 
  • правилна преценка за ролята и влиянието на външни за геометричната система фактори при изграждането на пространствени структури. 

Обект – пространство – контекст

  В шести модул студентите по архитектура прилагат придобитите знания и умения, касаещи принципи и методи за изграждане на формата, в процес на проектиране по реално архитектурно задание.

   Задачите целят създаване на оригинални художествени решения, обвързани с контекста на определеното условие – тема, архитектурна среда и други.

    Целта на програмата, залегнала в шести модул, е студентите да придобият опит за творческа намеса в реална среда при конкретно задание, използвайки усвоените в предходните модули формообразуващи принципи и средства. 

Книги