Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Обща икономическа теория

Обща икономическа теория

След завършване на обучението по дисциплината "ОИТ" студентите получават умения да формулират и анализират основните икономически проблеми на микро и макро-равнище и на тази основа да търсят и вземат рационални управленски и бизнес- решения в своята бъдеща практическа дейност. Придобитите от курса икономически знания спомагат за изграждането на нов тип икономическо мислене, поведение и стопанска култура на студентите, а усвоеният от тях в процеса на обучението им понятиен и категориален апарат им служи като теоретична основа за изучаването на други специализирани отраслови икономически курсове.