Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Обща теория на пазарното стопанство

Обща теория на пазарното стопанство

След завършване на обучението по дисциплината "ОТПС" студентите получават умения да формулират и анализират основните икономически проблеми на микро и макро-равнище и на тази основа да търсят и вземат рационални управленски и бизнес- решения в своята бъдеща практическа дейност. Придобитите от курса икономически знания спомагат за изграждането на нов тип икономическо мислене, поведение и стопанска култура на студентите, а усвоеният от тях в процеса на обучението им понятиен и категориален апарат им служи като теоретична основа за изучаването на други специализирани отраслови икономически курсове.