Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Дескриптивна геометрия

Дескриптивна геометрия

Чрез дескриптивната геометрия студентите получават знания за основните проекционни методи-Монжова проекция, аксонометрия и котирана проекция, които дават на бъдещите инженери интелектуалната способност за възприемане на пространството и принципите за графичното му представяне. Студентите придобиват знания и умения за изобразяване на тела, на равнинни сечения на тела и взаимното им пресичане, за намиране на истински вид на фигури в различните проекции и за изобразяване на земната повърхност и пътища в топографска местност.

Конспекти


Правила за заверка