Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Разработване на дипломна работа

Разработване на дипломна работа
Специалност Строителство на сгради и съоръжения
Факултет Строителен факултет
Водещ преподавател проф. д-р инж. Тодор Бараков

Студентите получават индивидуално и утвърдено от катедрата задание (конкретна тема и обект). Уточняват се параметрите на разработката: обем и съдържание, обработка на информацията и подход за постигане на поставената цел. Дипломна работа включва обяснителна записка със сметки и чертежи. В процеса на работа студентите получават необходимите консултации и напътствия по отношение на обработката, анализа и обобщаването на резултатите, както и за представяне на дипломната работа. Дипломната работа се представя и защитава по установен ред, приет от Факултетния съвет на Строителния факултет.