Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Архитектура / Дисциплини /

Културно наследство: теории и практики – специализиран курс

Културно наследство: теории и практики – специализиран курс

Дисциплината задълбочава професионалните познания като навлиза в същността на теориите и силната им (двупосочна) взаимообвързаност с практиките в областта на опазването на културното (и в частност архитектурното) наследство.

Основна задача на дисциплината е да формира бъдещи специалисти, способни критично и комплексно да разглеждат културното наследство в нашето време и мотивирано да могат да генерират нови идеи и алтернативни възможности за неговото опазване. Задачи на дисциплината са: надграждане на знанията за същността на културното наследство и за инструментите и подходите за неговото опазване за хората; формиране на умения за боравене с различни документи, анализиране на спорни казуси, прилагане на теоретичните познания при проектирането на различни нива; изграждане на професионално отношение към ролята на архитектурното наследство в съвременния живот.