Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Моделиране - I част

Моделиране - I част
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Рисуване и моделиране
Водещ преподавател доц. Владимир Игнатов

Пространствено - визуален език във формообразуването – понятия и средства.

 

 

Модулът въвежда студентите по архитектура в съдържанието и значението на основни понятия и средства във формообразуването. Теоретичната част, включена в програмата, последователно засяга линейни, равнинни и пространствени проблеми, демонстрирани чрез практически упражнения, благодарение на които се придобиват базисни знания и умения относно създаването на двуизмерни и триизмерни пространствени системи.

Задачите, застъпени в модула, се състоят от поредица контекстуални рисунки и макети, визуализиращи:

  •   основни видове организации в равнина и пространство, резултат на формообразуващи средства като ритъм и симетрия.
  •    морфологично обвързване между отделните съставни части на цялото/системата.

Основните цели на модула са:

  •     усвояване от страна на студентите  на специфичния понятиен апарат, с който борави дисциплината Моделиране
  •     овладяване и използване средствата  на системно-структурния подход в процеса на творческото проектиране.

 

Книги