Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Градоустройство

Градоустройство
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Допълнителен език френски

Лекционният курс е разделен на две основни части: 1. История на градоустройството - използува се традиционното хронологично подреждане - робовладелство, феодализъм, капитализъм. Българското градоустройство е разгледано в отделен раздел. 2. Съвременно градоустройство - започва се с характеристика на селищата и изучаване на техните основни елементи. Анализ на основните проблеми при проектирането на градовете: избор на терен за проектиране на селище, обща планова структура и функционално зониране. Планиране на централи, жилищни и производствени зони, зони за отдих, комуникации и транспорт, инженерно-технически мрежи, видове планове и проектни материали за планиране на селищата.

Други

Променящият се град: как мащабни спортни събития се интегрират в градското развитие
Доклад в рамките на КОНФЕРЕНЦИЯ „ ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ V“, 15-16 Май, 2014 г., УАСГ

"Реалността на свиващите се градове"
Доклад в рамките на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ-2012 , София 2012