Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Ландшафтно планиране

Ландшафтно планиране
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Георги Бояров
Допълнителен език английски

Дисциплината Ландшафтно планиране се преподава в ІХ семестър на специализиращите в преддипломанти в кат. "Градоустройство" с хорариум 2 часа лекции седмично. Тя има за цел да доразвие познанията за ландшафта, за неговите компоненти, структура и класификации. Разгледани са основните принципи за устройство на природни и антропогенни ландшафти, за отстраняване на нарушенията в околната среда и за опазване на естетическата хармония и екологично равновесие. Представени са с най-важните си клаузи действащите в страната закони за опазване на околната среда и европейските конвенции, подписани от България. Систематизирани са методите, които се използват при разработване на ландшафтноустройствени планове, планове за управление на ландшафта и на защитени територии.