Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Технология на строителството - I част

Технология на строителството - I част

Студентите получават знания относно структурата, съдържанието и физико-механичната същност на производствените процеси, които се извършват на строителната площадка. Те придобиват умения и опит относно методиката за разработване на технологически карти и схеми, подбирането на технологически средства за комплексно механизирано изпълнение на основните видове строително-монтажни работи, при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите ще могат да се справят самостоятелно и в екип при строително-технологично проектиране.

Правила за заверка