Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Физика

Физика
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Физика
Водещ преподавател доц. д-р Мато Надолийски

Изучават се Динамика на материална точка и идеално твърдо тяло, Механика на флуиди, Трептения и вълни, Акустика, Молекулна физика и термодинамика, Топлопроводност, Електричество и магнетизъм, Фотометрия, Радиоактивност и дозиметрия. Във всички тези раздели е отделено специално внимание на приложението на разглежданите физични явления и методи в различни области на строителната теория и практика. Целта на учебната дзисциплина е да се дадат на студентите познания за основните физични явления и закони и взаимната им обусловеност, както и за основните методи на физическите изследвания.